Оригинал (Original)
Автори: Сивова, М. В.
Заглавие: Проектиране на дамска рокля в национален стил
Ключови думи: конструиране и моделиране на облекло, национален стил, сукманена женска носия, дамска рокля

Абстракт: В разработката се представя моделиране на дамска рокля в национален стил с използване на елементи от традиционната сукманена носия, характерна за Тракийската фолклорна област. Върху базата на предварително уточнена основна конструкция на дамска рокля в полувтален силует, построена по методика на Muller & Soon, е разработен и изпълнен в материал дизайнерски проект на съвременна рокля. Моделирането върху конструктивната основа е осъществено чрез прилагане на следните прийоми: трансформиране на свивките; допълнително членение на детайлите; конично разширение на детайлите; изменение на формата и размерите на раменната област и ръкавната извивка. Разработката се базира на БДС 8371-89.

Библиография

  Издание

  Сп. Известия на Съюза на учените-Сливен, том 33 (1), стр. стр. 53-59, 2018, България, Сливен, ISSN 1311-2864
  Autors: Sivova, M. V.
  Title: Designing a lady dress in national style
  Keywords: clothing design and modeling, national style, sukmann women dress costume, ladies dress

  Abstract: The design presents a modeling of a national style dress using elements of the traditional Sukmann costume,which is specific for the Thracian folklore field. Based on a pre-specified basic design of a women's dress in a semi-woven silhouette, built by Mueller's method and soon a design of a contemporary dress has been developed and executed. Modeling on the constructional base is accomplished by applying the following constants: strain transformation; additional detail conical extension of the details; the change in shape and dimensions of the shoulder area and the hand curve. The development is based on BDS 8371-89.

  References

   Issue

   Announcements of Union of scientists Sliven, vol. 33 (1), pp. 53-59, 2018, Bulgaria, Sliven, ISSN 1311-2864

   Цитирания (Citation/s):
   1. Христов, Т., М. Павлова, Проектиране на капсулна колекция дамско облекло за сезон есен/зима 2019 – 2020, Сп. Известия на Съюза на учените Сливен, том 34 (1), стр. 87-94, 2019, ISSN: 1311-2864 - 2019 - в български издания

   Вид: статия в списание