Оригинал (Original)
Автори: Цветков, П. М., Милушев, Г. С., Костадинова,В., Коджабашев, И. Н., Гуров, Н. Р., Славов, В. Д.
Заглавие: МЕЖДУЛАБОРАТОРНИ СРАВНЕНИЯ В ОБХВАТА НА КОНТРОЛА НА КАЧЕСТВОТО НА ЕЛЕКТРИЧЕСКАТА ЕНЕРГИЯ Част 2
Ключови думи: енергоанализатор, качество на електрическата енергия, междулабораторно сравнение, изпитване на пригодност

Абстракт: В работата са представени метод и структура на алгоритъм, използвани при избора на критерий за оценяване на резултатите от измервания, както и обработката и оценяването им за целите на междулабораторни сравнявания на енергоанализатори. Представени са данни от проведени изпитвания на реален обект.

Библиография

  Издание

  МЕЖДУНАРОДНА КОНФЕРЕНЦИЯ АВТОМАТИКА’2012, том 2, стр. стр. 377-384, 2012, България, Созопол
  Autors: Tzvetkov, P. M., Milushev, G. S., Konstantinova,V., Kodjabashev, I. N., Gourov, N. R., Slavov, V. D.
  Title: INTERLABORATORY COMPARISONS IN THE RANGE OF ELECTRICAL ENERGY QUALITY CONTROL Part 2
  Keywords: energyanalyser, electrical power quality, interlaboratory comparison, proficiency testing

  Abstract: The present work present a method and a structure of algorithm, applied on the choice of a criteria for measurement results assessment, as well as the treatment and the assessment of the results on the aim of interlaboratory comparisons of energy analisers. Data from implemented test are presented.

  References

   Issue

   INTERNATIONAL CONFERENCE AUTOMATICS’2012, vol. 2, pp. 377-384, 2012, Bulgaria, Sozopol

   Вид: публикация в национален форум