Оригинал (Original)
Автори: Уливеров,И., Йончев, Е. Й., Йонков, Т. С.
Заглавие: МЕТОД ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА РОТОРНАТА ВРЕМЕКОНСТАНТА НА АСИНХРОНЕН ДВИГАТЕЛ В СИСТЕМИ С ИНДИРЕКТНО ВЕКТОРНО УПРАВЛЕНИЕ
Ключови думи: роторна времеконстанта, индиректно векторно управление

Абстракт: В работата се предлага метод за точно определяне на роторната времеконстанта на асинхронен двигател, необходима при задаване на хлъзгането на роторното потокосцепление в системите с индиректно векторно управление. Идентификацията се извършва в неподвижно състояние на мотора. Методът предлага използване на еталонен сигнал с определена форма,задаващ статорния ток. Оценката на роторната времеконстанта се извършва по формата на получения отговор по напрежение. Адаптивна корекция на продължителността на въздействието на тестовия сигнал се извършва при установяване на несъответствия между реално получения изходен сигнал и еталонния, предварително дефиниран от метода.

Библиография

  Издание

  МЕЖДУНАРОДНА КОНФЕРЕНЦИЯ АВТОМАТИКА’2012, том 2, стр. стр. 251-260, 2012, България, Созопол
  Autors: Uliverov,I., Yonchev, E. Y., Ionkov, T. S.
  Title: DETERMINING THE ROTOR TIME CONSTANT OF INDUCTION MOTOR IN INDIRECT VECTOR CONTROL SYSTEMS METHOD
  Keywords: rotor time constant, indirect vector control

  Abstract: In this paper is proposed method for accurate determination of rotor time constant of induction motor needed for setting down the slip of the rotor flux in the systems with indirect vector control. Unlike the traditional methods, here is proposed identification of parameters in standstill position of the motor. The method presents use of reference signal with certain form toward to the input of the system which gives the rotor flux in zero-torque in d-q reference frame. The estimation of the rotor time constant is done from the received stator voltage response. Adaptive adjustments of the duration of the impact of the test signal is made by establishing the discrepancy between real output signal and the referenced signal pre-defined in the method.

  References

   Issue

   INTERNATIONAL CONFERENCE AUTOMATICS’2012, vol. 2, pp. 251-260, 2012, Bulgaria, Sozopol

   Вид: публикация в национален форум