Оригинал (Original)
Автори: Николова, Н. Г.
Заглавие: ФИЛТРИ В ДВУРЕЖИМНИ РЕПЕТИТИВНИ СИСТЕМИ
Ключови думи: Repetitive Robust Control, Robust Stability and Performance, Dualmode repetitive control

Абстракт: Репетитивното управление е ефективна стратегия за противодействие на сигнални периодични смущения чрез филтриране на тяхното въздействие върху системата за управление, ако се знае точната стойност на техния период. За подобряване на качеството (намяване на грешката и повишаване на точността) могат до бъдат използвани т.н. двурежимни репетитивни системи (DMRC - Dual-mode Repetitive Control). В настоящата работа се предлагат и анализират модифицирани структури на DMML-контури с памет (Dualmode Memory Loop) в системите за робастно двурежимно репетитивно управление.

Библиография

  Издание

  МЕЖДУНАРОДНА КОНФЕРЕНЦИЯ АВТОМАТИКА’2012, том 2, стр. стр. 127-136, 2012, България, Созопол
  Autors: Nikolova, N. G.
  Title: FILTERS IN DUAL-MODE REPETATIVE SYSTEMS
  Keywords: Repetitive Robust Control, Robust Stability and Performance, Dual-mode repetitive control

  Abstract: Repetitive Control is an effective strategy for periodic perturbance suppression, filtering their influences over the whole control system, assuming that the period of the perturbancies is known. For quality improvement (error cancelation and accuracy improvement) dual-mode repetitive control systems can be used (DMRC - Dualmode Repetitive Control). In the present work modified structures of DMML (Dual mode memory loop) memory-loops are proposed and analyzed, with application in dual-mode repetitive robust control.

  References

   Issue

   INTERNATIONAL CONFERENCE AUTOMATICS’2012, vol. 2, pp. 127-136, 2012, Bulgaria, Sozopol

   Вид: публикация в национален форум