Оригинал (Original)
Автори: Чавдаров,И., Танев,Т., Павлов, В. И.
Заглавие: СИМУЛАЦИЯ НА ДВИЖЕНИЯТА НА КРАЧЕЩ РОБОТ
Ключови думи: крачещ робот, симулация, крачене

Абстракт: В работата се разглежда крачещ робот с две независимо управляеми задвижвания. Конструкцията на робота осигурява статична устойчивост при крачене и възможност за заобикаляне на препятствия. Симулирани са основните движения на робота и са представени силови и кинематични зависимости. Получените резултати са графично илюстрирани. Дискутирани са възможности за оптимизация на конструктивни параметри.

Библиография

  Издание

  МЕЖДУНАРОДНА КОНФЕРЕНЦИЯ АВТОМАТИКА’2012, том 2, стр. стр. 331-338, 2012, България, Созопол
  Autors: Chavdarov,I., Tanev,T., Pavlov, V. I.
  Title: SIMULATION OF A WALKING ROBOT
  Keywords: walking robot, simulation, legged locomotion

  Abstract: A walking robot with two controlled motions is presented in the paper. The design of the robot ensures walking static stability and obstacle avoidance. The main robot movements are simulated, and force and kinematic relationships are presented. The obtained results are graphically illustrated. The possibilities of the optimization of the presented systems are discussed.

  References

   Issue

   INTERNATIONAL CONFERENCE AUTOMATICS’2012, vol. 2, pp. 331-338, 2012, Bulgaria, Sozopol

   Вид: публикация в национален форум