Оригинал (Original)
Автори: Цветков, П. М., Милушев, Г. С., Константинова,В., Коджабашев, И. Н., Гуров, Н. Р., Славов, В. Д.
Заглавие: МЕЖДУЛАБОРАТОРНИ СРАВНЕНИЯ В ОБХВАТА НА КОНТРОЛА НА КАЧЕСТВОТО НА ЕЛЕКТРИЧЕСКАТА ЕНЕРГИЯ Част 1
Ключови думи: енергоанализатор, качество на електрическата енергия, междулабораторно сравнение, изпитване на пригодност

Абстракт: В работата се разглеждат основните дейности при провеждане на изпитвания за пригодност на участници в междулабораторни сравнения на енергоанализатори, използвани за целите на контрола на качеството на електрическата енергия.

Библиография

  Издание

  МЕЖДУНАРОДНА КОНФЕРЕНЦИЯ АВТОМАТИКА’2012, том 2, стр. стр. 369-376, 2012, България, Созопол
  Autors: Tzvetkov, P. M., Milushev, G. S., Konstantinova,., Kodjabashev, I. N., Gourov, N. R., Slavov, V. D.
  Title: INTERLABORATORY COMPARISONS IN THE RANGE OF ELECTRICAL ENERGY QUALITY CONTROL Part 1
  Keywords: energyanalyser, electrical power quality, interlaboratory comparison, proficiency testing

  Abstract: The subject of the present work are the main activities related with the Laboratory Proficiency Testing of participants in Interlaboratory comparisons of energy analisers, applied on the aims of Power Quality Inspections and Control.

  References

   Issue

   INTERNATIONAL CONFERENCE AUTOMATICS’2012, vol. 2, pp. 369-376, 2012, Bulgaria, Sozopol

   Вид: публикация в национален форум