Оригинал (Original)
Автори: Христова,Н.
Заглавие: МАТЕМАТИЧНИ МОДЕЛИ ЗА ОЦЕНКА НА ИЗДИГАНЕТО НА ОТПАДЪЧНИ ГАЗОВЕ ПРИ ОСОБЕНИ МЕТЕОРОЛОГИЧНИ УСЛОВИЯ
Ключови думи: ефективна височина на изпускащото устройство, математични модели, особени метеорологични условия, моделиращи техники

Абстракт: Предмет на настоящата разработка е изследване на поведението на димен факел при тихо време и при ниски скорости на вятъра. Първата стъпка към създаването на математичен модел за оценяване на степента на замърсяване на въздуха при тези условия е определяне на ефективната височина на изпускащото устройство чрез използване на различни техники и средства за моделиране. Разработени са множество математични модели за изчисляване на издигането на димни газове. Получените резултати от верификацията на създадените модели показват висока точност на предсказване на издигането на отпадъчните газове.

Библиография

  Издание

  МЕЖДУНАРОДНА КОНФЕРЕНЦИЯ АВТОМАТИКА’2012, том 2, стр. стр. 419-428, 2012, България, Созопол
  Autors: Christova,N.
  Title: MATEMATICAL MODELS FOR PLUME RISE EVALUATION OF EXHAUSTED GASES IN PARTICULAR METEOROLOGICAL CONDITIONS
  Keywords: plume rise of exhausted gases, mathematical models, particular meteorological conditions, modeling techniques

  Abstract: In this work the problem of air pollution with gas pollutants in particular meteorological conditions is formulated and discussed. The plume rise of exhausted gases, containing a gas pollutant is investigated when the wind velocity is both equal or close to zero and very low (less than 1.5m/s). The main task is to create mathematical models described the relationships for predicting the effective stack height in such cases. Some mathematical models for plume rise calculation, characterized with a very good accuracy, have been proposed.

  References

   Issue

   INTERNATIONAL CONFERENCE AUTOMATICS’2012, vol. 2, pp. 419-428, 2012, Bulgaria, Sozopol

   Вид: публикация в национален форум