Оригинал (Original)
Автори: Борисов, Б. Н., Ангелов,С.
Заглавие: ЕНЕРГОИКОНОМИЧНО УПРАВЛЕНИЕ НА ПРОЦЕСИТЕ ПРИ КАМЕНООБРАБОТКАТА
Ключови думи: енергийна ефективност, диамантено-абразивно рязане, оптимизация на процеси,каменообработка

Абстракт: Точността на математическото описание на процеса на диамантено-абразивното рязане е все още незадоволителна. Изследванията на физическата му същност са на ниво недостатъчно за целите на неговия анализ. Ето защо теоретично получените резултати изискват задължителна експериментална проверкa. В доклада са анализирани резултатите от експерименталното измерване на дисково диамантено рязане, проведени в насока оптимизация на работните режими. Целта е чрез избор на оптимални електромеханични параметри (скорости, сили и др.) да се осигури максимална производителност при минимум енергийни разходи. Макар и непълни по характер, изследванията дават количествена оценка на влиянието на неизследвани до сега фактори върху режима на рязане и разкриват нови възможности за значително намаляване (не по-малко от 30%) на консумираната електроенергия при каменообработката.

Библиография

  Издание

  МЕЖДУНАРОДНА КОНФЕРЕНЦИЯ АВТОМАТИКА’2012, том 2, стр. стр. 279-288, 2012, България, Созопол
  Autors: Borisov, B. N., Angelov,S.
  Title: ENERGY EFFICIENT CONTROL OF STONE CUTTING PROCESSES
  Keywords: energy efficiency; diamond abrasive sawing, process optimization, stone cutting

  Abstract: The mathematical description accuracy of the process of diamond abrasive cutting is still unsatisfactory. Studies of its physical nature for the purposes of cutting analysis are also unsatisfactory. Therefore, theoretically obtained results require proper experimental verification. The results from experimental measurements of diamond cutting are analyzed in this paper. The experiments are conducted in the direction of optimizing operating regimes. The goal is to ensure maximum performance with minimum energy costs by choosing the optimal electromechanical parameters (speed, strength, etc.). Although incomplete the investigation provides a quantitative assessment of the impact of unexplored until now factors over the regime of cutting and open new opportunities to significant reduction (not less than 30%) of electrical consumption in stone cutting process.

  References

   Issue

   INTERNATIONAL CONFERENCE AUTOMATICS’2012, vol. 2, pp. 279-288, 2012, Bulgaria, Sozopol

   Вид: публикация в национален форум