Оригинал (Original)
Автори: Заманов, В. Б., Димитров,А., Симеонов,С.
Заглавие: РАЗВИТИЕ НА СЕНЗОРНАТА СИСТЕМА НА ИЗСЛЕДОВАТЕЛСКИ МОБИЛЕН РОБОТ
Ключови думи: високомобилен робот, изследователскa платформа, ултразвукови сензори, лазерен скенер, инфрачервени сензори

Абстракт: В работата е направен анализ на развитието на различните сензорни системи в съвременните високомобилни роботи със среден и малък размер. Дефинирани са специфичните изисквания към различните видове сензори от гледна точка на компактност, енергопотребление и бързодействие при обработка на измерваните величини. Представена е концепция на сензорна система на малък дистанционно управляем изследователски високомобилен робот. Анализират се параметрите на самият робот и работната сцена оценявани със сензорите и разширяващи функционалността на робота, осигурявайки му елементи на автономност.

Библиография

  Издание

  МЕЖДУНАРОДНА КОНФЕРЕНЦИЯ АВТОМАТИКА’2012, том 2, стр. стр. 303-312, 2012, България, Созопол
  Autors: Zamanov, V. B., Dimitrov,A., Simeonov,S.
  Title: DEVELOPMENT OF THE SENSORY SYSTEM OF AN INVESTIGATON MOBILE ROBOT
  Keywords: high-mobility robot, investigations platform, ultrasonic sensors (US), LIDAR, infrared (IR) sensors

  Abstract: The work analyzes the development of the different classes of the sensory systems in modern mobile robots with medium and small size. There are defined the specific requirements for the different types of sensors in terms of compactness, power consumption and performance in processing the measured values. Concept for building a sensor system suitable for implantation in a small remote controlled highmobility robot for investigation is present. The parameters of the robot and working stage, evaluated by sensors and expanding functionality of the robot, providing elements of autonomy are analyzed.

  References

   Issue

   INTERNATIONAL CONFERENCE AUTOMATICS’2012, vol. 2, pp. 303-312, 2012, Bulgaria, Sozopol

   Вид: публикация в национален форум