Оригинал (Original)
Автори: Николов, Е. К.
Заглавие: АНАЛИЗ НА ДИНАМИЧНИ СИСТЕМИ С ИЗПОЛЗВАНЕ НА Green-ФУНКЦИИ - II част
Ключови думи: частни диференциални уравнения, метод на Green-функциите, анализ на на системи с разпределени параметри

Абстракт: В работата е разгледан методът на Green-функциите за решаване на частни диференциални уравнения. С негова помощ са решени частните диференциални уравненията на Newton-Richman и на Lighthill-Whitham-Richards.Изследвани са стационарните и нестационарни процеси на промяна на темпеатурата в HVAC-система за конфорт на климата в сгради и промените на плътността на пътния трафик в автомагистрали. Показани са свойствата на Green-функциите и тяхното приложение в теорията на управлението.

Библиография

  Издание

  МЕЖДУНАРОДНА КОНФЕРЕНЦИЯ АВТОМАТИКА’2012, том 2, стр. стр. 99-106, 2012, България, Созопол
  Autors: Nikolov, E. K.
  Title: ANALYSIS OF DYNAMICAL SYSTEMS USING Green-FUNCTIONS - II part
  Keywords: Partial Differential Equation, Method of Green-Function, Analysis of Distributed Parameter Systems

  Abstract: The work is considered the method of Green-functions to solve partial differential equation. With its help are solved PDE of Newton-Richman and PDE of Lighthill-Whitham-Richards. Were examined stationary and nonstationary processes of change of temperature in HVAC-system climate comfort in buildings and changes in the density of traffic flow on highways. Below are the properties of the Green-functions and their application in control theory.

  References

   Issue

   INTERNATIONAL CONFERENCE AUTOMATICS’2012, vol. 2, pp. 99-106, 2012, Bulgaria, Sozopol

   Вид: публикация в национален форум