Оригинал (Original)
Автори: Георгиев, Ц. П.
Заглавие: МОДЕЛИРАНЕ НА ФЕРМЕНТАЦИОННИ ПРОЦЕСИ ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА АМИНИКИСЕЛИНИ ЧРЕЗ ИНФИНИТЕЗИМАЛНИ ОПЕРАТОРИ
Ключови думи: моделиране, безкрайни оператори, ферментационните процеси,аминокиселини

Абстракт: В работата е показан един подход за приложение на инфинитезималните оператори за моделиране на биотехнологични процеси. Биотехологичните процеси са предизвикателство и поставят сериозни проблеми пред теорията и приложението на моделирането, оптимизацията и управлението. Ферментационните процеси са едни от основните процеси в индиустриалната микробиология. Специфичните скорости са една от най - важните характеристики на ферментационните процеси. Специфичната скорост на растеж се описва чрез инфинитезимален оператор и се описва чрез подходящо диференциално уравнение. Аналитичното решение на това уравнение се получава чрез представеният подход. Полученото решение симулационно се изследва.

Библиография

  Издание

  МЕЖДУНАРОДНА КОНФЕРЕНЦИЯ АВТОМАТИКА’2012, том 2, стр. стр. 147-154, 2012, България, Созопол
  Autors: Georgiev, T. P.
  Title: MODELLING OF FERMENTATION PROCESSES FOR AMINO ACID PRODUCTION USING INFINITESIMAL OPERATORS
  Keywords: modelling, infinitesimal operators, fermentation processes, amino acids

  Abstract: This article deals with an approach of application of the infinitesimal operators for solving a problems connected with modelling of the biotechnological processes. Biotechnological processes are a challenge and state serious problems for the theory and application of the modelling, optimisation and control. Fermentation processes are main field of the industrial biotechnology. Important characteristics of the fermentation processes are the specific growth, utilization and production rates. Specific growth rate is described by an infinitesimal operator and satisfied an appropriate differential equation. Analytical solution could be derived by the discussed approach. Simulation investigation proves the derived analytical solution.

  References

   Issue

   INTERNATIONAL CONFERENCE AUTOMATICS’2012, vol. 2, pp. 147-154, 2012, Bulgaria, Sozopol

   Вид: публикация в национален форум