Оригинал (Original)
Автори: Карлова-Сергиева, В. А.
Заглавие: КОМПЕНСАЦИЯ НА ЗАКЪСНЕНИЕ В САУ ПРИ ПРОМЯНА В ПАРАМЕТРИТЕ НА ОБЕКТА ЗА УПРАВЛЕНИЕ
Ключови думи: Kоличествена теория на обратната връзка, регулатор на Смит, робастност

Абстракт: Регулаторът на Смит не може да противодейства на вътрешните смущения в системите, тъй като не може да предскаже тяхното влияние. Идеята за компенсатор на закъснението е начин да се допълни синтеза на робастен регулатор при обекти с рационална динамика и доминиращо времезакъснение. Целта на получената робастната система е гарантиране на качество при промяна в параметрите на обекта за управление. Предложеният метод се илюстрира чрез числен пример.

Библиография

  Издание

  МЕЖДУНАРОДНА КОНФЕРЕНЦИЯ АВТОМАТИКА’2012, том 2, стр. стр. 117-126, 2012, България, Созопол
  Autors: Karlova-Sergieva, V. A.
  Title: COMPENSATION OF TIME DELAY CONTROL SYSTEM WITH UNCERTAINTIES PARAMETERS
  Keywords: Qquantitative Feedback Theory, Robustness, Smith Controller

  Abstract: The Smith predictor cannot deal with disturbances because it cannot predict their effects. In fact, the usage of Smith predictor is a reliable way to improve the performance of a (model based) robust controller, designed for process with rational dynamics for cases, where the delay time is dominant. The goal of this robust system design is to assure system performance in spite of process changes and uncertainties. The simulation example illustrates the effectiveness of the proposed method.

  References

   Issue

   INTERNATIONAL CONFERENCE AUTOMATICS’2012, vol. 2, pp. 117-126, 2012, Bulgaria, Sozopol

   Вид: публикация в национален форум