Оригинал (Original)
Автори: Славов, Ц. Н., Роева,О.
Заглавие: СИСТЕМА ЗА ОПТИМАЛНО ПИД УПРАВЛЕНИЕ В РЕАЛНО ВРЕМЕ НА СИМУЛАЦИОНЕН МОДЕЛ НА ПОЛУПЕРИОДИЧЕН ФЕРМЕТАЦИОНЕН ПРОЦЕС
Ключови думи: ПИД управление, филтър на Калман, оптимално управление

Абстракт: В статията е представена разработената система за оптимално ПИД управление в реално време на нелинеен симулационен модел на полупериодичен ферментационен процес. Посредством промяна на дебита на подхранване, системата поддържа концентрацията на глюкозата на желано ниво. За оценка на неизмеримите състояния е разработен и е реализиран разширен филтър на Калман. Предложена е корекция на оценката на концентрацията на глюкозата, която намалява влиянието на закъснението в измерването. Дадени са резултати потвърждаващи работоспособността на системата за управление в реално време.

Библиография

  Издание

  МЕЖДУНАРОДНА КОНФЕРЕНЦИЯ АВТОМАТИКА’2012, том 2, стр. стр. 155-164, 2012, България, Созопол
  Autors: Slavov, T. N., Roeva,O.
  Title: SYSTEM FOR REAL TIME OPTIMAL PID CONTROL OF FED-BATCH CULTIVATION PROCESS
  Keywords: Fed Batch Cultivation, PID Controller, Genetic Algorithm Tuning, Real time Control, Extended Kalman Filter

  Abstract: In this paper the system for real time optimal PID control of simulation model of fed-batch cultivation process is developed. The system consists of two conventional PC, two data acquisition devices NIDAQ-6008 and original software. The developed software ensures real time control of cultivation process and user interface. The controller is used to control the feed rate and to maintain the substrate concentration at the desired set point. The estimates of immeasurable state variables are obtained by designed extended Kalman filter. A correction of the measured substrate concentration is proposed. It reduces influence of substrate concentration measurement delay on the control system performance. The experimental and the simulation results confirm the good performance of the developed control system.

  References

   Issue

   INTERNATIONAL CONFERENCE AUTOMATICS’2012, vol. 2, pp. 155-164, 2012, Bulgaria, Sozopol

   Вид: публикация в национален форум