Оригинал (Original)
Автори: Савова,С., Николов,Н.
Заглавие: ДИНАМИЧНИ СВОЙСТВА НА МОБИЛЕН ЗАВАРЪЧЕН РОБОТ
Ключови думи: машинно зрение, геометрия на заваръчна вана, мащабиращ коефициент

Абстракт: Визуалният контрол, машинното зрение се наложиха като новаторски направления в индустриалната автоматизацията. При заваръчните процеси неопределеността на размерите на детайлите, геометрията на заваръчния шев изискват специални датчици за обезпечаването на качеството. Геометрията на заваръчната вана може да се измерва с помощта на робот, обо- рудван със система за техническо зрение.

Библиография

  Издание

  МЕЖДУНАРОДНА КОНФЕРЕНЦИЯ АВТОМАТИКА’2012, том 2, стр. стр. 227-232, 2012, България, Созопол
  Autors: Savova,S., Nikolov,N.
  Title: DYNAMIC PROPERTIES OF MOBILE WELDING ROBOTS
  Keywords: machine vision, geometry of the weld pool, scaling ratio

  Abstract: Video surveillance, machine vision asserted as an innovative trend in industrial automation. The large variety of detail sizes and the geometry of arc weld require special sensors for quality assurance. The geometry of the weld pool can be measured via a robot equipped with a video surveillance system.

  References

   Issue

   INTERNATIONAL CONFERENCE AUTOMATICS’2012, vol. 2, pp. 227-232, 2012, Bulgaria, Sozopol

   Вид: публикация в национален форум