Оригинал (Original)
Автори: Държанова, Д. П., Държанов, П. И.
Заглавие: АНАЛИЗ НА ГРЕШКАТА ПРИ ИЗМЕРВАНЕ НА ИНДУКТИВНОСТТА НА ФИЛТРОВ ДРОСЕЛ ПО СХЕМА С ЕТАЛОНЕН ДРОСЕЛ
Ключови думи: Токоизправител, филтров дросел, измерване на динамична индук

Абстракт: В доклада са приведени резултати за анализ на грешката при измерване на индуктивността на филтров дросел посредством схема с еталонен дросел. Такъв тип дросели се използват масово в мощните токоизправители за технологични цели. Измервателният процес се отнася до т.н. “динамична индуктивност” която определя пулсациите в товарния ток на токоизправителя в условията на подмагнитване на феромагнитната сърцевина на магнитопровода на дросела. Предмет на анализа е предложената в [1] схема чрез използване на спомагателен еталонен дросел. Тази схема е проста и практически ефективна, но при направените допускания в [1] липсва оценка за възниквщата грешка от пренебрегване на активните съпротивления на дроселите. Посредством моделиране в PSpice програмна среда в предложената статия авторите предлагат резултати за това. Тези резултати могат да се използват като ориентир при избора на еталонния дросел и да подобрят точността на измервателния процес.

Библиография

  Издание

  МЕЖДУНАРОДНА КОНФЕРЕНЦИЯ АВТОМАТИКА’2012, том 2, стр. стр. 393-400, 2012, България, Созопол
  Autors: Darzhanova, D. P., Darzhanov, P. I.
  Title: INDUCTANCE MEASUREMENT ERROR ANALYSES FOR A CHOKE IN A SCHEME RELEVANT TO THE USE OF A STANDARD REACTOR
  Keywords: Power rectifier, choke, dynamic inductance measurement, standard reactor

  Abstract: In the paper results of analyses are provided for the measurement error of a choke inductance in a scheme relevant to the use of a standard reactor. These type chokes are widely used in power rectifiers intended for technological purposes. The measurement process refers the so called “dynamic inductance”, which actually defines the level of the load current ripples in case the core of the choke is biased magnetically. The analyses generally deals with a scheme proposed in [1], where the measurement process is provided by means of an additional standard reactor. The scheme is simple and practically efficient, but the error, result of ignoring both the choke and reactor resistances has not been evaluated. By computer modeling using PSpice it has been done by the authors and results reported in the paper. These results may help to select proper standard reactor and improve the accuracy of the measurement process.

  References

   Issue

   INTERNATIONAL CONFERENCE AUTOMATICS’2012, vol. 2, pp. 393-400, 2012, Bulgaria, Sozopol

   Вид: публикация в национален форум