Оригинал (Original)
Автори: Михов, М. Р., Жилевски, М. М.
Заглавие: ВЪЗМОЖНОСТИ ЗА ПОДОБРЯВАНЕ НА ПОКАЗАТЕЛИТЕ НА ПОЗИЦИОННО ЕЛЕКТРОЗАДВИЖВАНЕ ЗА ФРЕЗОВИ МАШИНИ
Ключови думи: позиционно управление, електрозадвижване с безчетков ДПТ, фрезова машина

Абстракт: В работата са анализирани изискванията към електрозадвижването на въртящата се маса на фрезова машина. Обсъдени са възможностите за подобряване на показателите чрез замяна на постояннотоково електрозадвижване с електрозадвижване със синхронен двигател, възбуждан от постоянни магнити. Управлението е в съответствие с позицията на ротора в режим на безчетков двигател за постоянен ток. На базата на проведените изследвания посредством моделиране и компютърно симулиране е показано, че такова електрозадвижване може да подобри съответните показатели.

Библиография

  Издание

  МЕЖДУНАРОДНА КОНФЕРЕНЦИЯ АВТОМАТИКА’2012, том 2, стр. стр. 269-278, 2012, България, Созопол
  Autors: Mikhov, M. R., Zhilevski, M. M.
  Title: OPTIONS FOR PERFORMANCE IMPROVEMENT OF POSITION ELECTRIC DRIVE FOR MILLING MACHINES
  Keywords: position control, brushless DC motor drive, milling machine

  Abstract: Requirements to the electric drive of milling machine rotary table are analyzed in this paper. Some options for performance improvement through replacement of DC motor electric drive with permanent magnet synchronous motor drive are discussed. The control is realized by rotor angular position in brushless DC motor mode. Based on research by means of modeling and computer simulation it is shown that such type of electric drive could improve the respective performance.

  References

   Issue

   INTERNATIONAL CONFERENCE AUTOMATICS’2012, vol. 2, pp. 269-278, 2012, Bulgaria, Sozopol

   Вид: публикация в национален форум