Оригинал (Original)
Автори: Николова, Н. Г.
Заглавие: ДВУРЕЖИМНИ РЕПЕТИТИВНИ СИСТЕМИ
Ключови думи: Робастно репетитивно управление, Робастна устойчивост, робастно качество, Двурежимно репетитивно управление

Абстракт: Репетитивното управление е ефективна стратегия за противодействие на сигнални периодични смущения чрез филтриране на тяхното въздействие върху системата за управление, ако се знае точната стойност на техния период. За подобряване на качеството (намяване на грешката и повишаване на точността) могат до бъдат използвани т.н. двурежимни репетитивни системи (DMRC - Dual-mode Repetitive Control). В настоящата работа се предлагат и анализират робастни двурежимни репетитивни системи с модифицирани структури на DMML-контури с памет (Dual-mode Memory Loop).

Библиография

  Издание

  МЕЖДУНАРОДНА КОНФЕРЕНЦИЯ АВТОМАТИКА’2012, том 2, стр. стр. 137-146, 2012, България, Созопол
  Autors: Nikolova, N. G.
  Title: DUAL-MODE REPETATIVE SYSTEMS
  Keywords: Repetitive Robust Control, Robust Stability and Performance, Dual-moderepetitive control

  Abstract: Repetitive Control is an effective strategy for periodic perturbations suppression, filtering their influences over the whole control system, assuming that the period of the perturbations is known. For quality improvement (error cancelation and accuracy improvement) dual-mode repetitive control systems can be used (DMRC -Dual-mode Repetitive Control). In the present work dual-mode repetitive robust control systems with modified structures of DMML (Dual mode memory loop) memoryloops are proposed and analyzed.

  References

   Issue

   INTERNATIONAL CONFERENCE AUTOMATICS’2012, vol. 2, pp. 137-146, 2012, Bulgaria, Sozopol

   Вид: публикация в национален форум