Оригинал (Original)
Автори: Иванчева, В. М., Петрова,Р., Джуджев,B., Качулкова, С. З.
Заглавие: НЕВРОННА МРЕЖА ЗА ПРЕДСКАЗВАНЕ НА РАЗВИТИЕТО НА ПУКНАТИНИ, ИЗПОЛЗВАЩА БАЗИ ДАННИ ОТ ИЗМЕРЕВАНИЯ С ТЕНЗОРЕЗИСТОРИ
Ключови думи: тензорезистор, невронни мрежи, малки премествания

Абстракт: В статията са разгледани тензорезистори и приложението им за измерване на малки разстояния от порядъка на части от mm. Предложен е приложен модел за използване на невронни мрежи при измерване на малки разстояния и предсказване на резултатите.

Библиография

  Издание

  МЕЖДУНАРОДНА КОНФЕРЕНЦИЯ АВТОМАТИКА’2012, том 2, стр. стр. 385-392, 2012, България, Созопол
  Autors: Ivancheva, V. M., Petrova,R., Dzhudzhev,B., Kachulkova, S. Z.
  Title: NEURAL NETWORKS FOR FORECASTING CRACKS SPREAD USING STRAIN GAUGES’ DATA
  Keywords: strain gauge, neural networks, small displacements

  Abstract: The article describes different types of strain gauges and their application for measuring displacements not larger than a part of millimeters. Neural network for forecast of cracks spread, relying on some strain gauges’ data, is proposed.

  References

   Issue

   INTERNATIONAL CONFERENCE AUTOMATICS’2012, vol. 2, pp. 385-392, 2012, Bulgaria, Sozopol

   Вид: публикация в национален форум