Оригинал (Original)
Автори: Дамянов, Д. А., Гълъбов, В. Т.
Заглавие: АНАЛИЗ НА ВЛИЯНИЕТО НА ВРЕМЕТРАЕНЕТО НА ФАЗАТА НА ОТВОРЕН ГЛОТИС ВЪРХУ СПЕКТРАЛНИТЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ НА ПРОЦЕСА НА ФОНАЦИЯ
Ключови думи: системи с речева комуникация, модел на Фант, фаза на отворен глотис, човеко-машинни системи

Абстракт: Процесът на фонация, като част от речеобразуването, се описва от множество модели на генериране на реч. Повечето методи за определяне на параметрите на филтъра изискват приемането на хипотезата за линеен чистополюсен филтър. Един от разпространените в теорията и практиката модели е този на Фант, който приема, че процесът е от типа "импулсен източник - филтър". Приемането на чистополюсен модел на филтъра е исторически обосновано от желанието да се постигне високо бързодействие в някогашните системи за обработка на речеви сигнали в реално време. В статията се демонстрира, че моделът на Фант обяснява някои феномени на речеобразуването, наблюдавани при промяна на моментното психофизиологическо състояние на човека. Такива са изменението на отношенията на амплитудите на формантните честоти (по-дрезгав или по-звънтящ глас) и др.

Библиография

  Издание

  МЕЖДУНАРОДНА КОНФЕРЕНЦИЯ АВТОМАТИКА’2012, том 2, стр. стр. 173-180, 2012, България, Созопол
  Autors: Damyanov, D. A., Galabov, V. T.
  Title: ON THE IMPACT OF DURATION OF THE PHASE OF OPEN GLOTTIS ON THE SPECTRAL CHARACTERISTICS OF THE PHONATION PROCESS
  Keywords: speech communication systems, model of Fant, phase of open glottis, manmachine systems

  Abstract: The phonation process, as a part of speech production, is described by many models for speech generation. Most of the methods for estimation of the coefficients of the filter, assume an all-pole filter. One of the common models in theory and praxis is the model of Fant, which utilizes the "pulse driver - filter" model. Thе assumption for all-pole filter model has historical background, dating back from the time when speech processing systems had to work in real-time and the processing power was very limited. As it is stated in this paper, the model of Fant explains some of the phenomena of speech production, which can be experienced during change of momentary psychophysical condition of the human being. Such are the ratio of the amplitudes of the formant frequencies (hoarser or more clinking voice).

  References

   Issue

   INTERNATIONAL CONFERENCE AUTOMATICS’2012, vol. 2, pp. 173-180, 2012, Bulgaria, Sozopol

   Вид: публикация в национален форум