Оригинал (Original)
Автори: Цанков, Д. Ц., Йонков, Т. С., Йончев, Е. Й.
Заглавие: ПРЕВКЛЮЧВАЕМИ УПРАВЛЯВАЩИ СТРУКТУРИ ЗА ЕНЕРГОЕФЕКТИВНО УПРАВЛЕНИЕ НА КЛИМАТА В СГРАДНИ СИСТЕМИ
Ключови думи: превключваеми структури, съвместно управление, вентилационни системи, TAC Menta

Абстракт: Работата е посветена на енерго-ефективното управление като акцентът е върху системите с превключваеми структури. Представена е една реализация на съвместна работа между различни типове топлинни обекти в системи регулиращи температурата на подавания „свеж“ въздух. На базата на проведено симулационно изследване е направена реализация в контролерна програмна среда TAC Menta. Създадената програма е внедрена в експериментална лабораторна вентилационна система 9211.

Библиография

  Издание

  МЕЖДУНАРОДНА КОНФЕРЕНЦИЯ АВТОМАТИКА’2012, том 2, стр. стр. 261-268, 2012, България, Созопол
  Autors: Tsankov, D. T., Ionkov, T. S., Yonchev, E. Y.
  Title: SWITCHABLE CONTROL STRUCTURES FOR ENERGY EFFICIENT CONTROL IN BUILDING SYSTEMS CLIMATE
  Keywords: switchable structures, combined control, HVAC, TAC Menta

  Abstract: The work is devoted to energy efficient management with a focus on systems with switchable structures. Presented is a realization of collaboration between different types of thermal objects in the systems temperature control of supply "fresh" air. Based on the conducted simulation study has been made realization in programming environment TAC Menta. Established program is implemented in an experimental laboratory HVAC system in 9211.

  References

   Issue

   INTERNATIONAL CONFERENCE AUTOMATICS’2012, vol. 2, pp. 261-268, 2012, Bulgaria, Sozopol

   Вид: публикация в национален форум