Оригинал (Original)
Автори: Карлова-Сергиева, В. А.
Заглавие: МОДИФИЦИРАНИ МЕТОДИ В КОМПЛЕКСНАТА РАВНИНА
Ключови думи: запаси по относителна устойчивост, изомодулни и изоаргументни контури, модулна и фазова характеристика, робастност

Абстракт: В настоящата работа са представени методи за отчитане на относителната устойчивост в системите за управление от гледна точка на ходографа на корените. Модулната и фазовата характеристика допълват ходографа на корените чрез проследяване на влиянието на свободния параметър върху корените на затворената система. Триизмерния ходограф на корените се използва за информация за чувствителност на корените.

Библиография

  Издание

  МЕЖДУНАРОДНА КОНФЕРЕНЦИЯ АВТОМАТИКА’2012, том 2, стр. стр. 107-116, 2012, България, Созопол
  Autors: Karlova-Sergieva, V. A.
  Title: MODIFIED TECHNIQUES IN THE COMPLEX PLANE
  Keywords: Gain Margin, Phase Margin, Isomagnitude Curves, Isophase curves, Gain plot, Angle plot, Robustness

  Abstract: Techniques are presented in this article to help visualize relative stability of control systems from a root locus viewpoint. The gain plot extends the standard root locus plot by depicting explicitly the influence of system parameter on closed-loop system poles. The vertical information on 3-dimensional surface over the s-plane is in fact helpful in understanding high sensitivity.

  References

   Issue

   INTERNATIONAL CONFERENCE AUTOMATICS’2012, vol. 2, pp. 107-116, 2012, Bulgaria, Sozopol

   Вид: публикация в национален форум