Оригинал (Original)
Автори: Панделова, А. Л.
Заглавие: РАЗРАБОТВАНЕ НА ТЪКАНЕН БИОСЕНЗОР ЗА ИЗМЕРВАНЕ
Ключови думи: тъканен биосензор, аскорбинова киселина, аскорбат-оксидаза

Абстракт: Разработен е биосензор с тъкан от краставица за измерване на концентрация на аскорбинова киселина. Разработени са три варианта с различно количество тъкан, заложено в активната мембрана на биосензора – 15 mg, 30 mg и 50 mg. Оценено е влиянието на ензимното натоварване върху изходния сигнал на тъканния биосензор. Експериментално са получени функциите на преобразуване на трите биосензора, определен е измервателният обхват.

Библиография

  Издание

  МЕЖДУНАРОДНА КОНФЕРЕНЦИЯ АВТОМАТИКА’2012, том 2, стр. стр. 165-172, 2012, България, Созопол
  Autors: Pandelova, A. L.
  Title: DEVELOPMENT OF TISSUE-BASED BIOSENSOR FOR DETERMINATION OF ASCORBIC ACID
  Keywords: tissue biosensor, ascorbic acid, ascorbate oxidase

  Abstract: A biosensor with cucumber tissue for determination of ascorbic acid is developed. Three types biosensors with different amount of tissue, set in the active membrane, are developed - 15 mg tissue, 30 mg and 50 mg tissue. The influence of the enzyme loading on the output signal of tissue biosensor is assessed. Functions of transformation of the three biosensor are obtained. The linear measurement range is determined.

  References

   Issue

   INTERNATIONAL CONFERENCE AUTOMATICS’2012, vol. 2, pp. 165-172, 2012, Bulgaria, Sozopol

   Вид: публикация в национален форум