Оригинал (Original)
Автори: Христов, В. Д.
Заглавие: БЕЗСЕНЗОРНО УПРАВЛЕНИЕ НА СКОРОСТТА НА СЕРВОЗАДВИЖВАНЕ
Ключови думи: скорост, безсенсорно управление, наблюдател на параметрите, филтър на Калман, вектор на вътрешното състояние

Абстракт: Разработването на системи с интелигентно управление е тенденция в развитието на системи за автоматично управление. Едно такова управление представлява управлението на скоростта без допълнителни датчици за обратна връзка по скорост. В настоящата работа се предлага подход за безсензорно управление на скоростта на сервозадвижване (постояннотоков двигател и задвижвана механична система) с отчитане на еласичност и хлабини в кинематичната ситема. Предложен е алгоритъм за безсензорна оценка на ъгловата скорост на движение.

Библиография

  Издание

  МЕЖДУНАРОДНА КОНФЕРЕНЦИЯ АВТОМАТИКА’2012, том 2, стр. стр. 289-296, 2012, България, Созопол
  Autors: Hristov, V. D.
  Title: SENSORLESS SPEED CONTROL OF THE SERVO MOTOR
  Keywords: velocity, sensorless control, observer of parameters, filter Kalman, vector on states

  Abstract: In project of intelligent control system is a trend in the development of automatic control. One such control is control of speed without additional sensors about feedback. This work proposes an approach to sensorless speed control of servo drives(and DC motor drive and mechanical system) realized with friction damping and spring in the kinematic system. In this paper is suggested algorithm for sensorless estimates of speed in servo drives.

  References

   Issue

   INTERNATIONAL CONFERENCE AUTOMATICS’2012, vol. 2, pp. 289-296, 2012, Bulgaria, Sozopol

   Вид: публикация в национален форум