Оригинал (Original)
Автори: Чипов,Г., Николов,В., Ханджиев,Й., Павлов, В. И.
Заглавие: МИОЕЛЕКТРИЧНА ПРОТЕЗА С ПЕТ ПРЪСТА И ШЕСТ АКТИВНИ СТЕПЕНИ НА СВОБОДА
Ключови думи: миоелектрична протеза, мускулни био-потенциали, активни и пасивни степени на свобода, палец, показалец, пръст, симулационен модел

Абстракт: В работата се предлага миоелектрична протеза, задвижвана по снети сигнали от мускулите на ампутираната ръка.Получените сигнали се преобразуват в команди към изпълнителните двигатели, които от своя страна осъществяват преместване на пръстите и китката. Протезата осигурява хващане с: палец и показалец, четирите пръста и палеца, и две движения на китката. Адаптивността към променливата форма на хващаните обекти се осигурява от активно управляваните и зависимите (пасивни) степени на свобода. Разработени са модели, чрез които предстои изследване и реализация на система.

Библиография

  Издание

  МЕЖДУНАРОДНА КОНФЕРЕНЦИЯ АВТОМАТИКА’2012, том 2, стр. стр. 339-348, 2012, България, Созопол
  Autors: Chipov,G., Николов,V., Handjiew,J., Pavlov, V. I.
  Title: MYOELECTRIC PROSTHESIS WITH FIVE FINGERS AND SIX ACTIVE DEGREES OF FREEDOM
  Keywords: myoelectric prosthesis, muscular bio-potential, active and passive degree of freedom, thump, forefinger, fingers, simulation model

  Abstract: Publication presents myoelectric prosthesis driven by signals taken from the muscles of the forearm. Generated bio-potential signals are converted into commands for motor drives, which driven the movements of fingers and wrist. Prosthesis provides a grip with: thumb and index finger, four fingers and thumb and two movements in the wrist. Adaptability to the variable form of capture is provided by active and dependent(passive) degrees of freedom. A few models have been developed for experiments and simulations.

  References

   Issue

   INTERNATIONAL CONFERENCE AUTOMATICS’2012, vol. 2, pp. 339-348, 2012, Bulgaria, Sozopol

   Вид: публикация в национален форум