Оригинал (Original)
Автори: Николов,В., Заманов, В. Б.
Заглавие: BLUETOOTH/WI-FI УПРАВЛЕНИЕ НА РОБОТ С ПОВИШЕНА МОБИЛНОСТ
Ключови думи: мобилни роботи, управление на двигатели, Bluetooth, Wi-Fi, Интернет, дистанционно управление, Labview

Абстракт: В доклада се представя реализиран контролер за дистанционно управление на верижен мобилен робот. Комуникационното звено на контролера е изградено на модулен принцип и позволява използването на Bluetooth или Wi-Fi, като средства за безжичен пренос на данни. Управлението на верижната платформа се осъществява от потребителски интерфейс реализиран в средата на Labview. Управлението е достъпно както от персонален компютър, така и от мобилен телефон.

Библиография

  Издание

  МЕЖДУНАРОДНА КОНФЕРЕНЦИЯ АВТОМАТИКА’2012, том 2, стр. стр. 297-302, 2012, България, Созопол
  Autors: Nikolov,V., Zamanov, V. B.
  Title: BLUETOOTH/WI-FI CONTROL OF HIGH MOBILITY ROBOT
  Keywords: mobile robots, DC motor control, Bluetooth, Wi-Fi, Internet, remote control, Labview

  Abstract: The report presents an implemented controller for remote control of tracked mobile robot. Communication module of the controller is built modular and allows using Bluetooth or Wi-Fi as unit for wireless data transmission. The remote control of the mobile platform is performed by a user interface implemented in the Labview area. The robot can be controlled from either PC or mobile phone.

  References

   Issue

   INTERNATIONAL CONFERENCE AUTOMATICS’2012, vol. 2, pp. 297-302, 2012, Bulgaria, Sozopol

   Вид: публикация в национален форум