Оригинал (Original)
Автори: Гуров, Н. Р., Джуджев,Б.
Заглавие: ТЕРМОЕЛЕКТРИЧЕСКИ ТЕРМОМЕТЪР ЗА УЧЕБНИ ЦЕЛИ
Ключови думи: термодвойка, измерване на температура, виртуален инструмент, компенсация на температурата на студените краища

Абстракт: В статията са разгледани основните принципи за измерване на температура с термодвойки. Дадени са начини за реализиране на компенсация на студените краища на термодвойките. На тази основа е предложен виртуален инструмент за измерване на температура, разработен в средата на LabVIEW, който може да работи с различни видове термодвойки и извършва компенсация на температурата на студените краища, като също така дава възможност за извършване на калибровка и корекция. Всички тези действия могат да се демонстрират на студентите при провеждане на учебния процес и да бъдат тествани и изучени от тях посредством изследване на виртуалния инструмент.

Библиография

  Издание

  МЕЖДУНАРОДНА КОНФЕРЕНЦИЯ АВТОМАТИКА’2012, том 2, стр. стр. 401-410, 2012, България, Созопол
  Autors: Gоurov, N. R., Dzhudzhev,B.
  Title: THERMOELECTRIC THERMOMETER FOR EDUCATIONAL PURPOSES
  Keywords: thermocouple, temperature measurement, virtual instrument, compensation of the cold junction temperature

  Abstract: The paper presents main principles of temperature measurement using thermocouples as sensors. Methods showing how to realize the compensation of the temperature of cold junction of the thermocouple are given. Virtual instrument for temperature measurement is developed in LabVIEW environment on this basis. This instrument can work with different types of standard thermocouples and can perform compensation of the cold junction temperature. In addition it allows calibration and correction. All this operations can be demonstrated to the students during the educational process. They can be tested and explored by the students by examining the virtual instrument.

  References

   Issue

   INTERNATIONAL CONFERENCE AUTOMATICS’2012, vol. 2, pp. 401-410, 2012, Bulgaria, Sozopol

   Вид: публикация в национален форум