Оригинал (Original)
Автори: Хотмар,А.
Заглавие: ИЗСЛЕДВАНЕ НА ОРГАНИЗАЦИОННИ СИСТЕМИ – СПЕЦИФИКА И ПРОБЛЕМИ
Ключови думи: организация, мениджмънт, организационно поведение, организационна теория, управление

Абстракт: Целта на настоящия материал е да представи цялостна картина на проблемите, свързани с изследването на организационни системи. Съдържанието представя най-важните и често срещани проблеми, описани в много широк спектър литературни източници. Очертаните насоки за развитие се базират на продължителни лични наблюдения върху организационната практика на множество български компании.

Библиография

  Издание

  МЕЖДУНАРОДНА КОНФЕРЕНЦИЯ АВТОМАТИКА’2012, том 2, стр. стр. 197-202, 2012, България, Созопол
  Autors: Hotmar,A.
  Title: INVESTIGATION OF ORGANIZATIONAL SYSTEMS – CHARACTERISTICS AND PROBLEMS
  Keywords: organization, management, organizational behaviour, organizational theory

  Abstract: The goal of this article is to present the overall overview of problems, related with investigation of organizational systems. The content explains the main and most frequent problems, described in numerous studies. Outline directions for progress are based on prolonged personal observations over organizational practice in Bulgarian companies.

  References

   Issue

   INTERNATIONAL CONFERENCE AUTOMATICS’2012, vol. 2, pp. 197-202, 2012, Bulgaria, Sozopol

   Вид: публикация в национален форум