Оригинал (Original)
Автори: Неделчев, П. С.
Заглавие: ТЕЛЕУПРАВЛЕНИЕ НА МОБИЛНИ РОБОТИ С ИЗПОЛЗВАНЕ НА MATLAB® И ARIA
Ключови думи: ARIA, MATLAB®, телеуправление, мобилни роботи

Абстракт: ARIA е обектно-ориентиран мултиплатформен програмен интерфейс, разработен на С++, за платформите на MobileRobots/ActiveMedia. MATLAB® е език от високо ниво и интерактивна среда, позволяваща извършването на сложни изчислителни задачи и използвана широко за научни изследвания и обучение. В този доклад се разглежда създаден от автора графичен интерфейс в MATLAB® за целите на управление на мобилни роботи в учебния процес. Изпол- зва се предходно разработен интерфейс[1], който позволява използване функционалността на ARIA в средата на MATLAB® за управление в реално време на мобилни робот.

Библиография

  Издание

  МЕЖДУНАРОДНА КОНФЕРЕНЦИЯ АВТОМАТИКА’2012, том 2, стр. стр. 323-330, 2012, България, Созопол
  Autors: Nedelchev, P. S.
  Title: REMOTE CONTROL OF MOBILE ROBOTS USING MATLAB® AND ARIA
  Keywords: ARIA, MATLAB®, remote control, mobile robots

  Abstract: ARIA is an object-oriented multi-platform interface, written in C++, for MobileRobots/ActiveMedia platforms. MATLAB® is a high-level language and interactive environment that is used to perform computationally intensive tasks and widely adopted in scientific research and education. This paper describes a MATLAB® graphical user interface developed by the author for the purpose of mobile robot control in education process. Previously developed interface [1] is used, allowing implementation of ARIA functionality in MATLAB® environment for real-time control of mobile robots.

  References

   Issue

   INTERNATIONAL CONFERENCE AUTOMATICS’2012, vol. 2, pp. 323-330, 2012, Bulgaria, Sozopol

   Вид: публикация в национален форум