Оригинал (Original)
Автори: Дурчева, М. И., Трендафилов, И. Д.
Заглавие: ЗАДАЧАТА ЗА ДИСКРЕТНИЯ ЛОГАРИТЪМ ЗА ГРУПИ ОТ ТОЧКИ НА КРИВА
Ключови думи: задача за дискретния логаритъм, елиптична крива, хиперелиптична крива

Абстракт: Целта на представената статия е да даде обзор на развитието в последно време на криптографията основана на криви, като с по-голямо внимание са разгледани приложенията в криптографията на елиптичните и хиперелиптичните криви.

Библиография

  Издание

  МЕЖДУНАРОДНА КОНФЕРЕНЦИЯ АВТОМАТИКА’2012, том 2, стр. стр. 79-88, 2012, България, Созопол
  Autors: Durcheva, M. I., Trendafilov, I. D.
  Title: THE DISCRETE LOGARITHM PROBLEM ON THE GROUPS OF POINTS OF A CURVE
  Keywords: discrete logarithm problem, elliptic curve, hyperelliptic curve

  Abstract: The purpose of the present paper is to survey some recent developments in curve-based cryptography, with a particular emphasis on elliptic and hyperelliptic curve cryptography.

  References

   Issue

   INTERNATIONAL CONFERENCE AUTOMATICS’2012, vol. 2, pp. 79-88, 2012, Bulgaria, Sozopol

   Вид: публикация в национален форум