Оригинал (Original)
Автори: Джуджев,Б., Иванчева, В. М., Качулкова, С. З.
Заглавие: КЛАСИФИКАЦИЯ И ПАРАМЕТРИ НА ВИБРАЦИИТЕ
Ключови думи: вибрация, видове вибрации, възникване на вибрации, хармонична вибрация

Абстракт: В статията са разгледани различни видове вибрации. Дадено е обяснение на явлението вибрация. Представени са различни вибрационни сигнали с техните особености. Дадени са класификация на вибрациите спрямо начинът им на възникване, както и техните характеристики.

Библиография

  Издание

  МЕЖДУНАРОДНА КОНФЕРЕНЦИЯ АВТОМАТИКА’2012, том 2, стр. стр. 411-418, 2012, България, Созопол
  Autors: Dzhudzhev,B., Ivancheva, V. M., Kachulkova, S. Z.
  Title: CLASSIFICATION AND PARAMETERS OF VIBRATION
  Keywords: vibration, modes of vibration, occurrence of vibration, harmonic vibration

  Abstract: This article shows various types of vibrations. An explanation of the phenomenon vibration is given. Different vibration signals and their characteristics are presented. Below are the classification of vibration to their mode of occurrence and their characteristics.

  References

   Issue

   INTERNATIONAL CONFERENCE AUTOMATICS’2012, vol. 2, pp. 411-418, 2012, Bulgaria, Sozopol

   Вид: публикация в национален форум