Оригинал (Original)
Автори: Диков.С.
Заглавие: ПРИЛОЖЕНИЕ НА ОПТИМАЛНИ ПО КРИТЕРИИ МИНИМУМ РАЗХОД НА ЕНЕРГИЯ УПРАВЛЕНИЯ ВЪРХУ РЕАЛЕН ОБЕКТ
Ключови думи: управление, икономия на на енергия, оптимални алгоритми

Абстракт: В настоящия доклад се представят резултатите от изследване за разхода на енергия и качеството на преходните процеси при управление с алгортитми базирани на теорията за оптимално по енергия управление. Дадени са някои препоръки при избора на критерий за оптимизация, както и за конкретни настройки на параметъра продължителност на преходния процес, при управлението на технологични обекти. Разработката е извършена с използването на реален обект за управление, с цел извеждане на максимално достоверни резултати.

Библиография

  Издание

  МЕЖДУНАРОДНА КОНФЕРЕНЦИЯ АВТОМАТИКА’2012, том 2, стр. стр. 203-210, 2012, България, Созопол
  Autors: Dikov,S.
  Title: APPLICATION OF OPTIMAL CONTROL BY CRITERIA MINIMAL ENERGY CONSUMPTION OVER A REAL OBJECT
  Keywords: control, economy of energy, optimal algorithms

  Abstract: The following report introduces the results of a piece of research on energy consumption and the quality of step response when control is maintained via algorithms based on the theory of optimal energy control. Some recommendations are given regarding the choice of criterion for optimisation and specific settings of the continuance of the step response process parameter when controlling technological objects. The research was conducted with the use of a real object of control with the purpose of receiving reliable results.

  References

   Issue

   INTERNATIONAL CONFERENCE AUTOMATICS’2012, vol. 2, pp. 203-210, 2012, Bulgaria, Sozopol

   Вид: публикация в национален форум