Оригинал (Original)
Автори: Георгиева,В., Хаджидимитров,А.
Заглавие: АВТОМАТИЗИРАНЕ НА УПРАВЛЕНИЕТО НА СКЛАДОВИТЕ НАЛИЧНОСТИ С ПОМОЩТА НА ИНТЕГРИРАНИ СИСТЕМИ ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА РЕСУРСИТЕ (ERP)
Ключови думи: Доставки, Планиране, Складови наличности, Система за управление, Ресурси, ERP, Складове, оптимизация

Абстракт: Поддържането на оптимални складови наличности е ключов фактор за ефективността в съвременните предприятия. Чрез поддържане на оптимална наличност се скъсяват сроковете за доставка към клиента, за производство, намаляват се разходите за складиране. В съвременните предприятия тези цели се постигат с помощта на интегрирани софтуерни системи за управление на ресурсите (ERP – Enterprise Resource Planning). В настоящия доклад се илюстрира реализирането на такава автоматизация в предприятие за производство на електронни изделия с помощта на ERP система.

Библиография

  Издание

  МЕЖДУНАРОДНА КОНФЕРЕНЦИЯ АВТОМАТИКА’2012, том 2, стр. стр. 241-250, 2012, България, Созопол
  Autors: Georgieva,V., Hadjidimitrov,A.
  Title: USING ERP SYSTEMS FOR INVENTORY MANAGEMENT AUTOMATION
  Keywords: Purchases, Planning, Inventory, Management systems, ERP, Enterprise Resource Planning, Warehouse, Optimization

  Abstract: Maintaining optimum inventory stock is a key factor for effectiveness in the modern enterprises. By maintaining optimum stock the terms for client delivery and production are shortened, storage expenses are decreased. In modern enterprises these tasks are performed with the use of integrated software systems for resource management (ERP – Enterprise Resource Plan-ning). This paper illustrates the implementation of such automation in electronic device production enterprise with the use of an ERP system.

  References

   Issue

   INTERNATIONAL CONFERENCE AUTOMATICS’2012, vol. 2, pp. 241-250, 2012, Bulgaria, Sozopol

   Вид: публикация в национален форум