Оригинал (Original)
Автори: Василев, Р. К., Димитров, Д. П.
Заглавие: АВТОНОМЕН МОБИЛЕН РОБОТ ЗА ИЗСЛЕДВАНЕ И РАЗВИТИЕ НА СИСТЕМА ЗА ПЕРЦЕПТУАЛНО ЗАКОТВЯНЕ
Ключови думи: перцептуално закотвяне, ниво знания, изкуствен интелект, автономни мобилни роботи

Абстракт: Проблемът перцептуално закотвяне е сравнително нов в Роботиката и Изкуствения интелект. Той представлява процес на създаване и поддържане във времето на връзка между сензорните данни за обекти от външната среда на определен робот и лингвистичните знаци, използвани на ниво знания за същите тези реални същности, за целите на логически разсъждения и вземане на решения. В статията са представени текущи резултати от разработка на мобилен робот, в архитектурата на който са интегрирани съответни хардуерни средства и формален апарат, насочени към осъществяване, поддържане, изследване и развитие на процеса перцептуално закотвяне.

Библиография

  Издание

  МЕЖДУНАРОДНА КОНФЕРЕНЦИЯ АВТОМАТИКА’2012, том 2, стр. стр. 313-322, 2012, България, Созопол
  Autors: Vasilev, R. K., Dimitrov, D. P.
  Title: AUTONOMOUS MOBILE ROBOT FOR RESEARCH AND DEVELOPMENT OF A PERCEPTUAL ANCHORING SYSTEM
  Keywords: perceptual anchoring, knowledge level, Artificial Intelligence, autonomous mobile robots

  Abstract: The problem perceptual anchoring is relatively new in Robotics and Artificial Intelligence. It is a process of creating and maintaining in time of a correspondence between perceptual data for real objects from the external environment of a robot and linguistic symbols for those objects used at the knowledge level for the purposes of reasoning and decision making. The article presents the current results from the development of mobile robot architecture which integrates hardware and appropriate formal apparatus to support the implementation, maintenance, research and development process of perceptual anchoring.

  References

   Issue

   INTERNATIONAL CONFERENCE AUTOMATICS’2012, vol. 2, pp. 313-322, 2012, Bulgaria, Sozopol

   Вид: публикация в национален форум