Оригинал (Original)
Автори: Маринчев,А.
Заглавие: СРЕДА ЗА СЪБИРАНЕ НА ЕКСПЕРИМЕНТАЛНИ ДАННИ ЗА ИЗСЛЕДВАНЕ ДИНАМИКАТА НА ЧОВЕКА-ОПЕРАТОР ПРИ РЪЧНО УПРАВЛЕНИЕ
Ключови думи: човеко-машинен интерфейс, ръчно управление, изследване на човека-оператор

Абстракт: Целта на настоящата работа е разработването на лабораторен стенд за събирането на експериментални данни за човекът-оператор при работата му като управляващо звено в контура за управление. Средата за събиране на данни трябва да отговаря на следните изисквания: възможност за подаване на подходящи изпитателни сигнали към човека; възможност за отчитане и записване на реакцията на човека и други негови параметри (междинни величини, като напр. пулс); поддръжка на различни видове органи за управление (джойстик, волан и др.); поддръжка на различни типове обекти за управление; подходящо визуализиране на регулируемите величини; достатъчно малък такт на дискретизация.

Библиография

  Издание

  МЕЖДУНАРОДНА КОНФЕРЕНЦИЯ АВТОМАТИКА’2012, том 2, стр. стр. 189-196, 2012, България, Созопол
  Autors: Marinchev,A.
  Title: ENVIRONMENT FOR COLLECTING EXPERIMENTAL DATA TO STUDY THE DYNAMICS OF HUMAN OPERATOR IN MANUAL CONTROL
  Keywords: human-machine interface, manual control, study of human operator

  Abstract: The purpose of this work is to develop laboratory bench for the collection experimental data of human operator in his work as a management unit in the control loops. The environment for data collection must meet the following requirements: possibility for the feeding of proper test signals to the man; the possibility of measuring and recording the response of humans and other relevant parameters (intermediate variables, eg. pulse); support for various types of control units (joystick, wheel, etc.) support different types of control objects; adequate visualization of the adjustable parameters; small enough sampling time.

  References

   Issue

   INTERNATIONAL CONFERENCE AUTOMATICS’2012, vol. 2, pp. 189-196, 2012, Bulgaria, Sozopol

   Вид: публикация в национален форум