Оригинал (Original)
Автори: Радева,Н.
Заглавие: ФРАКТАЛНА СИСТЕМА С ВЪТРЕШЕН МОДЕЛ
Ключови думи: Управление с вътрешен модел, условна обратна връзка, фрактално управление, метод на полиномиална дробно рационална рекурсия, робастни системи

Абстракт: Целта на доклада е да представи фракталната система за управление с вътрешен модел и условна обратна връзка. Резултатите от симулациата на проектираната фрактална система показват високо качество, робастна усптйчивост и приложение в системите за управление.

Библиография

  Издание

  МЕЖДУНАРОДНА КОНФЕРЕНЦИЯ АВТОМАТИКА’2012, том 2, стр. стр. 233-240, 2012, България, Созопол
  Autors: Radeva,N.
  Title: FRACTIONAL INTERNAL MODEL CONTROL SYSTEM WITH TWO DEGREES-OF-FREEDOM
  Keywords: Internal Model Control, relative feedback, fractional-order control, polynomial recursive method, robust system

  Abstract: This paper has to propose Fractional Internal Model System with two degrees- of-freedom and relative feedbacks using fractional algorithm controller. The design system is shown effective result from simulation, which is proved robust properties and application in control system.

  References

   Issue

   INTERNATIONAL CONFERENCE AUTOMATICS’2012, vol. 2, pp. 233-240, 2012, Bulgaria, Sozopol

   Вид: публикация в национален форум