Оригинал (Original)
Автори: Андреев, О. Д., Пенева, Г. П.
Заглавие: МЕТОДИЧЕСКИ ПОДХОД ЗА ИЗСЛЕДВАНЕ НА ВЪЗМОЖНОСТИТЕ ЗА ВНЕДРЯВАНЕ НА ИНДУСТРИЯ 4.0 В БЪЛГАРСКИТЕ ИНДУСТРИАЛНИ ПРЕДПРИЯТИЯ
Ключови думи: Индустрия 4.0

Абстракт: The producers recognize that Industry 4.0 creates significant opportunities to reduce costs and improve flexibility, productivity, quality and speed. But the introduction of digital industrial technology is proving to be a challenge. Many companies are struggling to develop programs for conversion that captures benefit and creates value. In the present paper, a methodological approach is developed for conducting an empirical research on the possibilities of implement-ing Industry 4.0 in Bulgarian industrial enterprises. Keywords: Research Methodology, Industry 4.0, Robots, Digitalization, Production, Virtual Operations, Factory, Simulation

Библиография

  Издание

  XVI МЕЖДУНАРОДНА НАУЧНА КОНФЕРЕНЦИЯ “МЕНИДЖМЪНТ И ИНЖЕНЕРИНГ’ 18”, 2018, България, Созопол, ISSN 1310-3946

  Пълен текст на публикацията

  Autors: Andreev, O. A., Peneva, G. P.
  Title: METHODOLOGICAL APPROACH TO THE STUDY OF THE POSSIBILITIES FOR IMPLEMENTATION OF INDUSTRY 4.0 IN BULGARIAN INDUSTRIAL ENTERPRISES
  Keywords: Industry

  Abstract: The producers recognize that Industry 4.0 creates significant opportunities to reduce costs and improve flexibility, productivity, quality and speed. But the introduction of digital industrial technology is proving to be a challenge. Many companies are struggling to develop programs for conversion that captures benefit and creates value. In the present paper, a methodological approach is developed for conducting an empirical research on the possibilities of implement-ing Industry 4.0 in Bulgarian industrial enterprises. Keywords: Research Methodology, Industry 4.0, Robots, Digitalization, Production, Virtual Operations, Factory, Simulation

  References

   Issue

   XVI INTERNATIONAL SCIENTIFIC CONFERENCE ”MANAGEMENT AND ENGINEERING’18”, 2018, Bulgaria, Sozopol, ISSN 1310-3946

   Full text of the publication

   Цитирания (Citation/s):
   1. Стоянов, А., Колева, Н. (2022). Анализ на широкоразпространени методи за производство на графен и анализ на ползите при неговата употреба в различни материални ресурси и продукти. XX Юбилейна Международна научна конференция „Мениджмънт и инженеринг‘22“, Созопол, ISSN 1310-3946, pp. 73-77 - 2022 - в български издания

   Вид: публикация в национален форум с межд. уч.