Оригинал (Original)
Автори: Даскалов, Х. Ю., Колева, Н. В.
Заглавие: УПРАВЛЕНИЕ НА ПРОЕКТИ ЗА ОТВОРЕНО СЪТРУДНИЧЕСТВО В РАМКИТЕ НА “ТРИЪГЪЛНИКА НА ЗНАНИЕТО” НА ЛОКАЛНО И РЕГИОНАЛНО НИВО
Ключови думи: клъстър на знанието, регионално развитие, висше образование, бизнес, триъгълник на знанието

Абстракт: Ключов компонент от качеството и конкурентоспособността на висшето образование представляват иновациите по линия на взаимоотношенията между държава, образование и бизнес, т.нар. „триъгълник на знанието“ (knowledge triangle). Необходимо за извличането на добавена икономическа стойност от всяка една управленческа или качествена-продуктова иновация в системата на висшето образование е позиционирането й на определен пазар и таргетирането й спрямо определени публики като търсени крайни ползватели на нововъведението. Целта на настоящата разработка е да открои тези възможности на локално и регионално ниво въз основа на анализ на проекти – добри практики от европейската практика.

Библиография

  Издание

  ХVI МЕЖДУНАРОДНА НАУЧНА КОНФЕРЕНЦИЯ „МЕНИДЖМЪНТ И ИНЖЕНЕРИНГ`18”, 2018, България, Созопол, ТУ-София

  Пълен текст на публикацията

  Autors: Daskalov, H. Y., Koleva, N. V.
  Title: Management of projects for open collaboration within the “knowledge triangle” on a local and regional level
  Keywords: Europe 2020, open innovation, stakeholders, higher education, collaboration, science shops, knowledge clusters

  Abstract: The article argues that in order to achieve sustainable mutually beneficial relationship between universities and businesses nationwide in the context of the undergoing efforts around the "Europe 2020" strategy for transformation of Bulgarian society and economy in knowledge and success-oriented ones, it is necessary to build the ‘connecting infrastructure’ at local and regional level. Interfaces such as "science shops" and "knowledge clusters" are highlighted as best practices to enable partners to meet within this common market, and exchange experience and technology, to add value towards achieving the common stakeholder objectives within the "knowledge triangle".

  References

   Issue

   16th International Conference on Management & Engineering, 2018, Bulgaria, Sozopol, TU-Sofia

   Full text of the publication

   Вид: пленарен доклад в международен форум