Оригинал (Original)
Автори: Чучуганов, К. Й., Илиев, Г. С., Хаздай, Л. Й.
Заглавие: ЕЛЕМЕНТИ ЗА БЕЗОПАСНОСТ НА ЛОГИСТИЧНА ТЕХНИКА ЗА ТРАНСПОРТ НА ХОРА
Ключови думи: логистична техника, европейски стандарти, асансьори, захваща

Абстракт: При логистичната техника за транспорт на хора едно от основните предпазни устройства предпазващо падането на пътниците е захващащия механизъм. През последните години обаче на пазара се появиха различни конструкции, които нямат необходимата надеждност и сигурност. Целта на работата е чрез експериментално изследване на един тип захващащ механизъм да се установят параметрите, чрез които може да се изследва ресурса, както и каква е загубата на ресурс след няколко задействания при реални условия - номинална скорост и номинален товар

Библиография

  Издание

  Българско списание за инженерно проектиране, том 34, брой 34, стр. стр. 39-43, 2017, България, София, Машиностроителен фактултет, ТУ-София, ISSN 1313-7530

  Пълен текст на публикацията

  Autors: Chuchuganov, K. Y., Iliev, G. S., Hazdai, L. J.
  Title: SAFETY COMPONENTS OF LOGISTICS EQUIPMENT FOR PASSENGER TRANSPORT
  Keywords: logistics equipment, European standards, lifts, safety gear, resource.

  Abstract: One of the most important safety components in the logistics equipment for passengers transport is the safety gear. It purpose is to stop the falling lift car in case of rope failure. In the last few years on the market can be found different construction and solutions which are not so reliable and do not provide the necessary level of safety. The purpose of this research is to examine one type of safety gear and to define the parameters from which can be evaluated the resource and also what is the loss of resource of the chosen safety gear after few activations in real conditions (nominal speed and rated load).

  References

   Issue

   Bulgarian journal for Engineering Design, vol. 34, issue 34, pp. 39-43, 2017, Bulgaria, Sofia, Mechanical Engineering Faculty, Technical University-Sofia, ISSN 1313-7530

   Full text of the publication

   Вид: статия в списание