Оригинал (Original)
Автори: Димитров, Б. С., Попов, Х. Д., Станев, Р. Х., Николов, Н. Н., Стоилов, Д. Г.
Заглавие: ЗАГУБИ В ЕЛЕКТРОРАЗПРЕДЕЛИТЕЛНИТЕ МРЕЖИ С ПРИСЪЕДИНЕНИ ВЪЗОБНОВЯЕМИ ПРОИЗВОДИТЕЛИ
Ключови думи: загуби на мощност и енергия, електроразпределителни мрежи, качество на електроенергията, възобновяеми производители

Абстракт: В статията са разгледани въпросите за намаляване на загубите на енергия и за качеството на електроенергията в разпределителни мрежи с присъединени производители от възобновяеми източници.

Библиография

  Издание

  Годишник на ТУ-София, том 69, стр. стр. 167-174, 2019, България, София, ТУ-София, ISSN 1311-0829

  Пълен текст на публикацията

  Autors: Dimitrov, B. S., Popov, H. D., Stanev, R. H., Nikolov, N. N., Stoilov, D. G.
  Title: LOSSES IN ELECTRICITY DISTRIBUTION NETWORKS WITH RENEWABLE PRODUCERS
  Keywords: electric power and energy losses, electricity distribution networks, electric power quality, renewable producers

  Abstract: The article considers the issues of reducing energy losses and the electric power quality in distribution networks with connected producers from renewable sources.

  References

   Issue

   PROCEEDINGS OF TU-Sofia, vol. 69, vol.1, pp. 167-174, 2019, Bulgaria, Sofia, Technical University of Sofia, ISSN 1311-0829

   Full text of the publication

   Вид: публикация в национален форум с межд. уч.