Оригинал (Original)
Автори: Борисов, К. П., Стоицева-Деличева, Д. Р.
Заглавие: ОСОБЕНОСТИ ПРИ ПЛАНИРАНЕ И ПРОВЕЖДАНЕ НА ИНЖЕНЕРНО-ПСИХОЛОГИЧЕСКИ ИЗСЛЕДВАНИЯ С ПОМОЩТА НА АВТОМАТИЗИРАНА СИСТЕМА ЗА СЪБИРАНЕ И ОБРАБОТКА НА ДАННИ
Ключови думи: инженерна психология, човеко-машинни системи за управление, обработка на информация, психометрия

Библиография

  Издание

  Годишник на ТУ- София, том 68, брой 2, стр. стр. 167, 2018, България, Технически университет - София
  Autors: Borisov, K. P., Delicheva, D. R.
  Title: PLANNING ENGINEERING-PSYCHOLOGICAL RESEARCH USING AUTOMATIC DATA PROCESSING SYSTEM
  Keywords: engineering psychology, human-machine control systems, data analysis, psychometrics

  References

   Issue

   Proccedings of the Technical University of Sofia, vol. 68, issue 2, pp. 167, 2018, Bulgaria, Technical University of Sofia

   Вид: публикация в национален форум с межд. уч.