Оригинал (Original)
Автори: Мариносян А.О., Панайотов, Х. П.
Заглавие: Сравнителен анализ на конвенционални и оптимални методи за детайлно конструиране на леки самолети
Ключови думи: лек самолет, топологична оптимизация

Абстракт: В този доклад се разглеждат предимствата и недостатъците на 3 различни подхода в конструирането на части за леки самолети. Това е направено посредством използването на подходите за решаване на едно и също задание и анализирането на резултатите по метода на крайните елементи. За задачата на сравнението е използвана шарнирна конзола, подобна на долната шарнирна конзола (“A” frame) на вертикалното кормило на лек самолет M-540.

Библиография

  1. Bendsøe MP, Sigmund O, 2003, Topology optimization: theory, method and applications, Berlin, Springer
  2. René Doursat, 2008, Programmable Architectures That Are Complex and Self-Organized: From Morphogenesis to Engineering, Winchester, UK, 5-8 August 2008, <11th International Conference on the Simulation of Living Systems>, University of Southampton
  3. Niels Aage, Erik Andreassen, Boyan S. Lazarov & Ole Sigmund, 2017, Giga-voxel computational morphogenesis for structural design, Nature, том 550, стр. стр. 84-86
  4. Kai Liu · Andres Tovar, 2014, An efficient 3D topology optimization code written in Matlab, Structural and Multidisciplinary Optimization, том 50, стр. стр. 1175-1196

Издание

Научна конференция „Необходима достатъчност за осигуряване на въздушния суверенитет на България и ролята на човешкия фактор”, том -, стр. стр. -, 2018, България, София, ВА "Г.С. Раковски", ISSN -

Пълен текст на публикацията

Autors: Marinosyan A.O., Panayotov, H. P.
Title: COMPARATIVE ANALYSIS OF CONVENTIONAL AND OPTIMAL METHODS OF PARTS DESIGN FOR LIGHT AIRCRAFT
Keywords: light aircraft, topology optimization

Abstract: This paper evaluates the advantages and weaknesses of 3 different approaches of designing parts for light aircraft. This is done through applying these methods to solve the same design problem and analyzing the results theoretically by means of finite element analysis. It was decided to use a control surface hinge ”A” frame similar to the lower rudder hinge of M-540 aircraft as a sample problem.

References

  1. Bendsøe MP, Sigmund O, 2003, Topology optimization: theory, method and applications, Berlin, Springer
  2. René Doursat, 2008, Programmable Architectures That Are Complex and Self-Organized: From Morphogenesis to Engineering, Winchester, UK, 5-8 August 2008, <11th International Conference on the Simulation of Living Systems>, University of Southampton
  3. Niels Aage, Erik Andreassen, Boyan S. Lazarov & Ole Sigmund, 2017, Giga-voxel computational morphogenesis for structural design, Nature, том 550, стр. стр. 84-86
  4. Kai Liu · Andres Tovar, 2014, An efficient 3D topology optimization code written in Matlab, Structural and Multidisciplinary Optimization, том 50, стр. стр. 1175-1196

Issue

Scientific conference Necessary sufficiency for air sovereignty of Bulgaria and the role of human factor, vol. -, pp. -, 2018, Bulgaria, Sofia, MA G.S. Rakovsky, ISSN -

Full text of the publication

Вид: публикация в национален форум