Оригинал (Original)
Автори: Пенев, И. Р., Тодоров, Т. С.
Заглавие: Силов анализ и кинематична оптимизация на дигитален клапан, задвижван чрез сплави с памет на формата
Ключови думи: бистабилен механизъм, сплави с памет на формата , силов анал

Абстракт: В статията е описана конструкцията и е извършен силов анализ на оригинален механизъм с бистабилно действие, задвижван от сплави с памет на формата. На базата на този анализ са оптимизирани параметрите на звената, с оглед на минимизиране на енергийните разходи. Подробно е описана кинематиката на механизма и са определени моментите и силите на действащите в механизма еластични звена. Влиянието на силите от нишките от сплави с памет на формата е определено от условията за статично равновесие в крайните положение и възможностите за задвижване. На базата на предварително пресметнатите натоварвания, направения избор на материалите и описаните конструктивни особености е изследвано е влиянието на силите на триене. С получените резултати е извършена параметрична оптимизация на механизма.

Библиография

  Издание

  Българско списание за инженерно проектиране, том -, брой 38, стр. стр. 5-20, 2019, България, София, Bulgarian Journal for Engineering Design, ISSN 1313-7530

  Издателските права се държат от Bulgarian Journal for Engineering Design

  Autors: Penev, I. R., Todorov, T. S.
  Title: Force analysis and kinematic optimization ot on/ff valave driven by shape memory alloys
  Keywords: bistable mechanism, shape memory alloy, force analysis

  Abstract: The article describes the design and force analysis of a new mechanism with a bistable action driven by shape memory alloys. Based on this analysis the unit device parameters are optimized with a view energy costs. The kinematics of the mechanism is described in detail and the moments and forces of the elastic members operating in the mechanism are determined. The influence of forces of shape-alloy threads is determined by static equilibrium conditions in end positions and propulsion. On the basis of the pre-calculated loads, the choice of materials and the described structural features, and the influence of the friction forces have been investigated. The results obtained are applied for parametric mechanism optimization.

  References

   Issue

   Bulgarian Journal for Engeneering Design, vol. -, issue 38, pp. 5-20, 2019, Bulgaria, Sofia, Bulgarian Journal for Engineering Design, ISSN 1313-7530

   Copyright Bulgarian Journal for Engineering Design

   Вид: статия в списание, публикация в реферирано издание, индексирана в Google Scholar