Оригинал (Original)
Автори: Петров, В. Е.
Заглавие: Имплементиране на симулационен модел на безсензорно векторно управление към цифров сигнален процесор
Ключови думи: микропроцесорно управление, безсензорно векторно управление, синхронен двигател с постоянни магнити, следящо токово управление

Абстракт: В работата е представен подход за прилагане на вграден софтуер за управление на синхронен двигател с постоянни магнити, изграден на база на MATLAB/SIMULINK. Изграждането на симулационен модел с цел анализ на преходни и установени режими, и проверка на различни алгоритми за управление се различава от начина на изграждане на софтуер за цифров сигнален процесор. Процеси като генериране на прекъсване, приоритет на събитията, дискретизация съобразена с електрическите и механични преходни процеси, възможности на процесора и други, обикновено се пренебрегват при изграждането на симулационните модели на електромеханичните системи.

Библиография

  Издание

  Х Научна Конференция БулЕФ 2018, 2018, България, Созопол
  Autors: Petrov, V. E.
  Title: Microcontroller implementation based on a simulation model of field oriented control
  Keywords: sensorless vector control, permanent magnet synchronous motor, sliding-mode observer

  Abstract: The work presents an approach for firmware and algorithm synthesis based on MATLAB/SIMULINK for permanent magnet synchronous motor control. There are a few key differences in building a model for analysis of transients and steady state conditions and embedding that model as firmware on a microcontroller. Processes such as generating interrupts, execution priority, discretization taking into account mechanical and electrical time constants, peripheral capabilities of the microcontroller are generally not taken into account when building simulation models of electromechanical systems.

  References

   Issue

   BulEF 2018, 2018, Bulgaria, Sozopol

   Вид: постер/презентация в национален форум с межд. уч.