Оригинал (Original)
Автори: Ангелов, И. И., Митов, А. С., Кралев, Й. К.
Заглавие: Стенд за изследване на електрохидравлична система за кормилна уредба с чувствителност по натоварване
Ключови думи: стенд, кормилна уредба, чувствителност по натоварване

Абстракт: Работата представя схемно решение, компановка и реализация на стенд за изследване на електрохидравлична система за кормилна уредба с чувствителност към изменение на външното натоварване върху изпълнителен сервоцилиндър. Хидравличната задвижваща система реализирана на стенда се състои основно от: регулириема аксиално-бутална помпа с регулатор по налягане, конвенционално хидравлично кормилно устройство, разработен хидравличен блок за управление на хидравлични кормилни системи в различни режими и двойнодействащ равноплощен сервоцилиндър. Показани са първични експериментални резултати от пускането в действие и избор на подходяща система за управление на стенда.

Библиография

  Издание

  23-та Научна конференция с международно участие ЕМФ`18, том 1, брой 1, стр. стр. 319-326, 2018, България, Созопол, Технически Университет - София, ISSN 1314-5371

  Издателските права се държат от Технически Университет - София

  Пълен текст на публикацията

  Autors: Angelov, I. I., Mitov, A. S., Kralev, J. K.
  Title: Test Bench for Investigation of Load-Sensing Electrohydraulic Steering System
  Keywords: test bench, steering system, load-sensing

  Abstract: The work presents a schematic solution, equipment and realization of a test bench for investigation of electrohydraulic steering system with sensitivity to change the external load (load-sensing) on executive servocylinder. The hydraulic drive system of the bench consists mainly of: variable displacement axial-piston pump with a pressure controller, a conventional hydraulic steering unit, a hydraulic control block for steering systems for various of modes of operation and a double acting servocylinder. Primary experimental results from putting into operation and selecting a suitable bench control system are shown.

  References

   Issue

   XXIII International Scientific Conference FPEPM 2018, vol. 1, issue 1, pp. 319-326, 2018, Bulgaria, Sozopol, Technical University of Sofia, ISSN 1314-5371

   Copyright Технически Университет - София

   Full text of the publication

   Вид: публикация в национален форум с межд. уч., публикация в реферирано издание