Оригинал (Original)
Автори: Рачев, Е. Х., Петров, В. Е.
Заглавие: Влияние на параметрите на двигателя и наблюдателя при безсензорно управление на синхронен двигател с постоянни магнити
Ключови думи: безсензорно векторно управление, синхронен двигател с постоянни магнити, следящо токово управление

Абстракт: В работата е разгледано влиянието на параметрите необходими при наст-ройка на безсензорно управление на синхронен двигател с постоянни магнити - управление без сензор за скорост на вала на двигателя. Приложено е следя-що токово управление, като е разгледано не само влиянието на параметри-те на двигателя върху наблюдателя за ъглово положение и скорост, но и влиянието и начина за настройка на токовите и скоростни регулатори.

Библиография

  Издание

  X Научна конференция БулЕФ 2018, 2018, България, Созопол

  Пълен текст на публикацията

  Autors: Rachev, E. H., Petrov, V. E.
  Title: безсензорно векторно управление, синхронен двигател с постоянни магнити, следящо токово управление
  Keywords: sensorless vector control, permanent magnet synchronous motor, sliding-mode ob-server

  Abstract: The work is an overview of the impact of required parameters for implementing a sensorless field oriented control of a permanent magnet synchronous motor – oper-ation without a speed sensor on the motor shaft. An analysis is made not only on the impact of motor parameters on the used sliding-mode observer but also on the topology and parameters of the current and speed controllers.

  References

   Issue

   BulEF 2018, 2018, Bulgaria, Sozopol

   Full text of the publication

   Вид: постер/презентация в национален форум с межд. уч.