Оригинал (Original)
Автори: Стоицева-Деличева, Д. Р., Борисов, К. П.
Заглавие: ПРОЕКТИРАНЕ НА АВТОМАТИЗИРАНА СИСТЕМА ЗА СЪБИРАНЕ И ОБРАБОТКА НА ДАННИ ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ИНЖЕНЕРНО-ПСИХОЛОГИЧЕСКИ ИЗСЛЕДВАНИЯ - ЧАСТ 1
Ключови думи: инженерна психология, човеко-машинни системи за управление, обработка на информация, психометрия

Библиография

  Издание

  Годишник на ТУ-София, том 68, брой 2, стр. стр. 157, 2018, България, Технически университет - София
  Autors: Delicheva, D. R., Borisov, K. P.
  Title: DESIGN OF AUTOMATIC DATA PROCESSING SYSTEM FOR ENGINEERING-PSYCHOLOGICAL RESEARCH - PART 1
  Keywords: engineering psychology, human-machine control systems, data analysis, psychometrics

  References

   Issue

   Proceedings of the Technical University of Sofia, vol. 68, issue 2, pp. 157, 2018, Bulgaria, Technical University of Sofia

   Цитирания (Citation/s):
   1. R. Velichkova, R. Angelova and I. Simova, "Assessment of Forest Fire Risk in South-Western Region of Bulgaria," 2021 6th International Symposium on Environment-Friendly Energies and Applications (EFEA), 2021, pp. 1-4, doi: 10.1109/EFEA49713.2021.9406240. - 2021 - в издания, индексирани в Scopus или Web of Science

   Вид: публикация в национален форум с межд. уч.