Детайли за публикацията
(Publication details)

Оригинал (Original)
Автори: Стоицева-Деличева, Д. Р., Борисов, К. П.
Заглавие: ПРОЕКТИРАНЕ НА АВТОМАТИЗИРАНА СИСТЕМА ЗА СЪБИРАНЕ И ОБРАБОТКА НА ДАННИ ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ИНЖЕНЕРНО-ПСИХОЛОГИЧЕСКИ ИЗСЛЕДВАНИЯ - ЧАСТ 1
Ключови думи: инженерна психология, човеко-машинни системи за управление, обработка на информация, психометрия

Библиография

  Издание
  Годишник на ТУ-София, том 68, брой 2, стр. стр. 157, 2018, България, Технически университет - София

  Autors: Delicheva, D. R., Borisov, K. P.
  Title: DESIGN OF AUTOMATIC DATA PROCESSING SYSTEM FOR ENGINEERING-PSYCHOLOGICAL RESEARCH - PART 1
  Keywords: engineering psychology, human-machine control systems, data analysis, psychometrics

  References

   Issue
   Proceedings of the Technical University of Sofia, vol. 68, issue 2, pp. 157, 2018, Bulgaria, Technical University of Sofia

   Вид: публикация в национален форум с межд. уч.

   Въведена от: гл. ас. д-р Десислава Руменова Стоицева-Деличева