Оригинал (Original)
Автори: Дишкелов, А. С., Илиева-Михайлова, Б. П.
Заглавие: АНАЛИЗ И СИСТЕМАТИЗАЦИЯ НА НОРМАТИВНАТА БАЗА ЗА СЪОРЪЖЕНИЯ ПОД НАЛЯГАНЕ
Ключови думи: европейско законодателство, съоръжения под налягане, систематизиран преглед

Абстракт: В настоящия доклад се прави проучване и анализ на европейското законодателство в областта на съоръженията под налягане. Разглеждат се нормативните актове, необходимостта от тяхното прилагане, йерархичната им подредба и взаимовръзките със съответните стандарти. Определят се рзличните групи съоръжения под налягане и ключовите параметри, по които се разделят. Направен е систематизиран преглед на нормативната база – приложимите актове със съществените изисквания към продуктите и хармонизираните към тях стандарти. Настоящото изследване има за цел да запознае, подпомогне и улесни заинтересованите страни да се ориентират в голямото многообразие от съоръжения под налягане и приложимите към тях изисквания, при изпълнение на задачите свързани с проектирането, производството и експлоатацията им.

Библиография

  Издание

  Българско списание за инженерно проектиране, брой 36, стр. стр. 43-47, 2018, България, София, Машиностроителен факултет, Технически университет-София. ISSN 1313-7530, ISSN 1313-7530

  Пълен текст на публикацията

  Autors: Dishkelov, A. S., Ilieva, B. P.
  Title: ANALYSIS AND SYSTEMATIZATION OF THE REGULATORY BASE FOR PRESSURE EQUIPMENS
  Keywords: european legislation, pressure equipments, systematic review

  Abstract: This report explores and analyzes European legislation on pressure equipment. The normative acts, the need for their application, their hierarchical order and their interrelations with the relevant standards are considered. Different pressure equipment groups and the key parameters by which they are separated are determined. Systematic review of the legal framework - the applicable acts with the essential requirements for the products and the harmonized standards are made. This study seeks to familiarize, assist and facilitate stakeholders to orient themselves in the wide variety of pressure equipments and the requirements applicable to them in carrying out tasks related to their design, manufacture and operation.

  References

   Issue

   Bulgarian enginering paper, issue 36, pp. 43-47, 2018, Bulgaria, Sofia, Машиностроителен факултет, Технически университет-София. ISSN 1313-7530, ISSN 1313-7530

   Full text of the publication

   Вид: статия в списание