Оригинал (Original)
Автори: Йорданов, Р. С.
Заглавие: Адекватност на математическия модел на предавателната характеристика на измервателно устройство
Ключови думи: измерване, предавателна характеристика, моделиране

Абстракт: Предавателната характеристика на измервателно устройство по същество представлява математически модел, които описва поведението на преобразувателната верига и в редица случаи е необходимо да се прави обосновка за това доколко добре моделът описва реалните процеси, протичащи в устройството, т.е. за адекватността на този модел. В работата се разглеждат методи за проверка на адекватност, основани на статистически критерии. Разгледан е и пример, илюстриращ влиянието на обема на експерименталните наблюдения и възможностите за надеждна оценка и при малък брой наблюдения.

Библиография

  Издание

  Сборник с доклади на XХV научен симпозиум с международно участие "Метрология и метрологично осигуряване", стр. стр. 132-136, 2015, България, Созопол, Софттрейд, ISSN 1313-9126

  Пълен текст на публикацията

  Autors: Yordanov, R. S.
  Title: ADEQUACY OF THE MATHEMATICALLY MODELLED TRANSFER CHARACTERISTIC OF A MEASURING DEVICE
  Keywords: measurement, modeling

  Abstract: The transfer characteristic of a measuring device is in essence a mathematical model, which describes behavior of the converter measurement chain, and in many cases, it is necessary to make justifications how well the model describes real processes in the device, i.e. the adequacy of this model. In the presented work, methods for checking the adequacy of the model are described, based on statistical criteria. An example is also discussed, illustrating the influence of volume of experimental observations and opportunities for a reliable assessment and a small amount of observations.

  References

   Issue

   METROLOGY AND METROLOGY ASSURANCE 2015, pp. 132-136, 2015, Bulgaria, Sozopol, Softtreid, ISSN 1313-9126

   Full text of the publication

   Вид: публикация в национален форум с межд. уч.