Оригинал (Original)
Автори: Цонев, В. Ц., Мухтаров, И. В., Кузманова, И. И.
Заглавие: Система за регистриране на преместване на траверси на машина за изпитване на материали
Ключови думи: -

Абстракт: Представен е начин за електронно регистриране на преместването на траверсите на хидравлична изпитвателна машина ZD 20. Описано е тензометрично устройство за преобразуване на линейно преместване в ъглово завъртане. Показано е как то може да бъде вградено в изпитвателната машина.

Библиография

  Издание

  VII конференция „Машинознание и машинни елементи” 2011, стр. стр. 165-169, 2011, България, София, ISSN -
  Autors: Tsonev, V. T., Muhtarov, I. V., Kuzmanova, I. I.
  Title: System for displacement detection of traverses of material testing machine
  Keywords: -

  Abstract: A method for electronic detection of hydraulic material testing machine ZD20 traverses is presented. A tensile stress measuring devise for transforming liner displacement into angular rotation is described. It is shown how it can be implemented in a hydraulic material testing machine.

  References

   Issue

   VII Conference "Machine Science and Machine Elements" 2011, pp. 165-169, 2011, Bulgaria, Sofia, ISSN -

   Вид: публикация в национален форум с межд. уч.