10990

Публикации
Publications

1547

Автори
Autors

10991

Ключови думи
Keywords

Търсене на публикации
(Publication Search)

Необходимо е да зададете поне 3 символа за всяко поле, което използвате като критерий.
You need to specify at least 3 characters for each field included in the search criteria.

# Автор
Autor
Заглавие
Title
10401 Kostov, K. V., Eexploration of the possibility for using animal manure as alternative fuel in pig farm (2020)
10402 Kostov, K. V., Analysis of the operation of experimental cogeneration installation based on internal combustion engine (2020)
10403 Kostov, K. V., Krystev, N. Y., Investigation of the influence of sub-cooling the liquid refrigerant agent at the operation of a one-stage refrigeration machine (2020)
10404 Костов, К. В., Цанков П., Николов Ч., Гавраилов В., Относно възможностите за внедряване на турбодетандерна инсталация в ГРС на „Лукойл Нефтохим Бургас“ (2018)
10405 Ivanova, N. V., Iotov V., Ivanov Y., Godjevargova Tz., Kotia N., Immobilization of beta-galactosidase on modified polypropilene membranes (2012)
10406 Костов, К. В., Кандаров Д., Николов Ч., Цанков П., Анализ на възможностите за оползотворяване на отпадна топлина от колона К-101 на вакуумна дестилация и термичен крекинг в колона К-104 на централна газо-фракционираща инсталация в „Лукойл Нефтохим Бургас" (2018)
10407 Димитрова, В. К., Симулационно моделиране и анализ на едноканални палцови фрези, функциониращи в условия на високоскоростно фрезоване (2017)
10408 Димитров, В. П., Ръководство за лабораторни упражнения по рязане на материалите и режещи инструменти (2013)
10409 Димитров, В. П., Димитрова, В. К., Ръководство за лабораторни упражнения по компютърни системи за проектиране в машиностроенето I (2020)
10410 Димитров, В. П., Димитрова, В. К., Ръководство за лабораторни упражнения по проектиране на шприцформи и пресформи (2020)
10411 Venkov, G. P., Tarulli, M. D., Scattering for Systems of N Weakly Coupled NLS Equations on R^ D x M^ 2 in the Energy Space (2016)
10412 Костов, К. В., Николов Ч., Линдов М., Съпоставка на експлоатационните и екологични показатели на инсерационни инсталации за изгаряне на битови и промишлени отпадъци (2015)
10413 Ivanova, N. V., Kostova I. I., Dimitrov D., Vlaseva R., Damyanova S., Ivanova M., Stoyanova A., The possibilities of using of essential oils in dairy products. 2. Dill (Anethum Graveolens) (2014)
10414 Nikolov, S. N., Dimitrova, R. K., Malakov, I. K., Zaharinov, V. V., USING THE QUALITY FUNCTION DEPLOYMENT METHOD IN THE DESIGN OF DIE CASTING CELLS (2023)
10415 Димитрова, В. К., Йорданов, М. Г., Табакова, Б. М., Николова М. П., Янков Е., Димитров, В. П., Изследване износоустойчивостта на едно- и многослойни покрития, нанесени върху стомана HSS-E (2018)
10416 Костов, К. В., Николов Ч., Овчаров А., Анализ на работата на градска пречиствателна станция за отпадни води- гр. Сливен (2014)
10417 Йорданов, М. Г., Табакова, Б. М., Димитрова, В. К., Николова М.П., Получаване и изследване на едно- и многослойни покрития на циркониева основа, нанесени върху стомани за едноканални палцови фрези (2016)
10418 Костов, К. В., Николов Ч., Анализ на възможностите за оползотворяване на утайките от ГПСОВ – гр. Сливен (2014)
10419 Boyan Jekov., Petkova, P. T., Elena Shoikova., Blockchain in the Telecom Industry (2019)
10420 Petkova, P. T., Petkova, M., Vendor’s Quality Management Assurance in Automotive Electronic Products (2022)
10421 Filipova-Petrakieva, S. K., Cherneva G. P., Transformations of Passive Linear Оne-port Networks with Equal Branch Impedances from 3D Half-Cube Schematic to an Equivalent Impedance (2023)
10422 Jekov, B., Petkova, P. T., Parusheva Y., Shoikova, E., Disruptive Technologies - Artificial Intelligence and Blockchain in Education (2018)
10423 Shopov, Y. M., Filipova-Petrakieva, S. K., Reducing Power Consumption using Booster Transformers (2023)
10424 Jekov, B., Petkova, P. T., Shoikova, E., Denchev, S., Conceptual Modeling of DLT and BLOCKCHAIN for transforming Public Administration (2018)
10425 Ivanova Y. M., Filipova-Petrakieva, S. K., Online Learning and Assessment of Theoretical Knowledge in Electrical Engineering Courses for Part-time Education (2023)
10426 Georgiev, G. V., Panayotov, F. K., Serbezov, V. S., Todorov, M. D., Experimental study of static characteristics of a helicopter rotor in ground effect (2024)
10427 Jekov, B., Shoikova, E., Donchev, D., Petkova, P. T., Study on the IOT Ecosystem Business Models and the segment of Startups (2017)
10428 Damyanov, I. S., Saliev, D. N., Miletiev, R. G., Dimitrov, K. L., Development of a mobile autonomous chassis for studying grassland areas by using thermal cameras (2023)
10429 Georgiev, K. G., Nikolova, K. T., Krasteva, D. H., Design and Control of Sports Lighting Projects (2022)
10430 Matanov, N. S., Zahov, A. T., Angelov, I. K., Management of Electric Loads When Charging Electric Vehicles (2023)
10431 Pavlov, D. T., Nikolova, K. T., Stanev, R. H., Ivanov, D. D., Lighting Design for Ski Slopes in Foggy Weather Conditions (2023)
10432 Nikolova, K. T., Pavlov, D. T., Biodynamic Lighting Systems and Influence of the Correlated Color Temperature over the Educational Working Process (2023)
10433 Cristofari, C., Notton, G., Ezzat, M., Stoyanov, L. S., Canaletti, J. L., Lazarov, V. D., Pumped hydroelectric storage coupling wind-solar resources: A solution for increase ren on islands electrical grid (2010)
10434 Pavlov, D. T., Nikolova, K. T., Alexandrov, A. A., Daily Adaptive Lighting for Swimming Pools (2023)
10435 Vitkov, N. E., Energy Policy and Challenges to The Sustainable Development of PV Generation in Bulgaria and Environmental Consequences (2023)
10436 Илиев, В. Г., Летателнии апарати. Хеликоптер. Издание второ. (2023)
10437 Марковски, А. Г., Пулева, Т. Т., Йончев, А. С., Оптимизация и избор на решения (2022)
10438 Петков, П. Х., Йончев, А. С., Марковски, А. Г., Раков, Б. Й., Робастно и оптимално управление (2023)
10439 Костов, К. В., Иванов, И. И., Цанков, П. Г., Танев Т., Експериментален стенд на въздушен слънчев колектор (2012)
10440 Jekov, B., Mihaylova, P. T., Eclecticism of Bulgarian E-Governance. Dynamic referent model of Bulgarian E-governance (2016)
10441 Ivanova, N. V., Ivanov Y., Damyanova S., Kostova I., Godjevargova Tz., Hydrolysis of whey lactose by immobilized β-galactosidase in a bioreactor with a spirally wound membrane (2016)
10442 Jekov, B., Mihaylova, P. T., Social Networks in E-Governance (2016)
10443 Jekov, B., Mihaylova, P. T., Indicators of quality technology-enhanced teaching and learning (2016)
10444 Nakov, G. T., Ivanova, N. V., Damyanova S., Stamatovska V., Necinova Lj., Public opinion surveys of consumers for manner of labeling the food product in the Republic of Macedonia (2017)
10445 Trifonov, R. I., Jekov, B., Mihaylova, P. T., QUALITY ASSESSMENT OF OPEN AND LINKED DATA (2016)
10446 Nikolov, R., Jekov, B., Mihaylova, P. T., Big Data in a Smart City Ecosystem: Models, Challenges and Trends (2015)
10447 Petkova, P. T., Petkova, M., Jekov, B., Kovatcheva, E., Literature review of key performance indicators for Supplier Quality Management in Automotive Electronics Industry (2023)
10448 Nakov, G. T., Komlenić D. K., Ivanova, N. V., Damyanova S., Godjevargova Tz., Šušak A., Sensory analysis of biscuits from einkorn flour, barley flour, einkorn flakes and wheat flour in different proportions and different sugars (2017)
10449 Totev, V. V., Gueorgiev, V. T., Comparison of different types of space vector modulation for electric vehicle's application (2022)
10450 Totev, V. V., Gueorgiev, V. T., Utilization of photovoltaic installation to optimize electric vehicle's loads (2022)